คนทำงานสามวัง (๑๐)

ชาววังลดาวัลย์ (๑)

หลังเกษียณอายุงานที่ทำงานต่อเนื่องมา ๓๕ ปีจาก ธปท.ใน

บริเวณสองวัง (วังบางขุนพรหม และวังเทวะเวสม์) ข้าพเจ้าได้รับการ

ชักชวนจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดฯ (มูลนิธิสยามกัมมาจล)และคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม ด้วยความเห็นชอบของตณะกรรมการฯ ให้เข้ามาร่วมใน คณะทำงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่งขณะนั้น ได้มีโครงการวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาระยะหนึ่งแล้วที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (สำนักงานนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณวังลดาวัลย์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา)

ประชุมหารือแนวทางการประสานงานกับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนฯ คือ การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และขยายผลสู่ชุมชนและสังคม โดยคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ได้เข้าไปสนับสนุนต่อยอดเพิ่มคุณค่าแก่สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการด้วยตนเองไปแล้วในภูมิภาคต่างๆ ในลักษณะ "ระเบิดจากภายในโรงเรียน" ด้วยการออกไปเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ "สามห่วง สองเงื่อนไข" คือ การคิดวิเคราะห์ หลักเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของความมีคุณธรรม และความรอบรู้ของกิจการงานของตน

เมื่อดำเนินการเห็นแสงอุโมงค์ปลายถ้ำเรืองรองไปได้ระยะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิด การบูรณาการกับระดับนโยบายการศึกษาของชาติ ในแก่นหลักของการสอดแทรกหลักคิดวิเคราะห์ข้างต้นเข้าไว้ใน ๘ กลุ่มสาระวิชาของแต่ละช่วงชั้น คณะทำงานขับเคลื่อนฯจีงได้เข้าไปรายงานเป้าหมาย และหารือการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประสานงานกับ สพฐ.และหน่วยงานดูแลสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน อื่นๆ รวมทั้งแนวร่วมการขับเคลื่อนฯหลายองค์กร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นิด้า กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย ฯลฯ จัดเป็น มหกรรมเวทีตลาดนัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมอบป้าย "สถานศึกษาพอเพียง" แก่โรงเรียนที่อาสาสมัครเข้ามารับคัดเลือกตามหลักเกณท์เชิงคุณภาพของบุคลากรทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ผู้อำนวยการและผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่าง และรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น สู่การเป็น "ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยพี่เลี้ยงจากคณะศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป


ในปัจจุบัน จำนวนสถานศึกษาพอเพียง มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๘๘ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมิภาคต่างๆ ๓๑ แห่ง อยู่ระหว่างการพัฒนา ๑๒๒ โรงเรียน และพร้อมประเมินในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ อีก ๑๓ โรงเรียน

ในขณะเดียวกัน คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ

และ e-book การถอดบทเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่

บอกเล่าโดยโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ขยายผลสู่สังคมอย่างกว้างขวาง

โปรดดูความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ weblik นี้ คลิ๊กที่:

http://www.scbfoundation.com/projects/project.php?proj=1&sub=&unit=

...........................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

มาร่วมชื่นชมความสามารถและประสบการณ์ตรงของพี่ด้วยคนคร้า...

เขียนเมื่อ 

ชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ทีม SCB ไปทำกับโรงเรียน

ผลงานออกมาเยอะมา

ขอชื่นชม ขออนุญาตเอาภาพและการปลูกผักกินได้ มาเขียนเป็นเรื่องๆของชนิดผักนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

http://www.gotoknow.org/posts/550891

เขียนเมื่อ 

ชิ่นชมครับพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

วันนี้คุณมะเดื่อก็ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อหลวงและเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะ

ประทับใจมาก ๆ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

หนูตั้งใจว่า มีเวลาว่างจากงาน กล้วย กล้วย

แล้วจะย้อนตามอ่านบันทึกพี่ใหญ่ให้หมดจากที่ค้างไม่ได้อ่าน

ด้วยความระลึกถึงเสมอค่ะ 

ขอบคุณค่ะ;)

เขียนเมื่อ 

และแล้วคุณครูพี่ใหญ่ ก็เกษียณมาทำงานสงบเย็น และเป็นประโยชน์
ด้วยความสุข และพอเพียง... ^_^

เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิต ให้คนรุ่นหลังอย่างผมครับ
ขอบพระคุณครับ...คุณครู

เขียนเมื่อ 

...ขอชื่นชมโครงการ "สถานศึกษาพอเพียง" ของSCBมากๆนะคะ...เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน ถึงแม้จะยากที่สุดและใช้เวลานานที่สุดนะคะ...ขอบคุณมากค่ะ 

เขียนเมื่อ 

 

   การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และขยายผลสู่ชุมชนและสังคม ===> เป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน .... เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีจริงๆค่ะ

ขอบคุณ เนื้อหาและความรู้ดีดีนี้ค่ะ .... ทำให้น้องๆและเปิ้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามากๆค่ะ  ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆๆค่ะ

 

         

-สวัสดีครับป้าใหญ่...

-สถานศึกษาพอเพียง....ต่อยอดภูมิปัญญาไทย..

-ถือว่าเป็นโอกาสดีของน้อง ๆนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการครับ

-ขอให้กำลังใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ...

-ขอบคุณครับ

ชื่นชมโครงการดีๆ ของ SCB ครับผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่มาทักทายหายไปนานแต่ก็ยังเข้ามาอ่านค่ะ มาชื่นชมการทำงานด้านนี้กับสพฐ. เห็นภาพแล้วตั้งแต่สมัยท่านกษมาผ่านมาหลายปีความก้าวหน้ามีมากมาย โรงเรียนผ่านการประเมินแล้วค่ะ  แต่อยากร่วมงานกับ SCB ในครั้งต่อไปค่ะ (ปีกศ.2557)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทึกดีๆ ค่ะ

 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • หนูรี
 • krutoom
 • Dr. Ple
 • พ.แจ่มจำรัส
 • นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
 • tuknarak
 • กล้วยไข่
 • บุษยมาศ
 • คุณมะเดื่อ
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • น้อย น้ำพอง
 • GD
 • Yanyong-P
 • อัญชัญ ครุฑแก้ว
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกประสบการณ์นี้ค่ะ
 • น้องบุษยมาศ...นับเป็นการก้าวสู่มิติใหม่ของการทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสุขมากๆค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...เราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ สร้างการมีส่วนร่วมอย่างกลมกลืนกลมเกลียวมากๆค่ะ ... ยินดีมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปลูกผักกินได้เช่นนี้ ขอบคุณสำหรับทุกเมล็ดพันธ์ุผักที่แบ่งปันมาให้ พร้อมทั้งตามลุ้นตามเชียร์ตลอดมาค่ะ
 • น้องพ.แจ่มจำรัส...ขอบคุณที่ติดตามมาอ่านอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ..ได้รับรู้เพื่อความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ขยายผลต่อไป ขอให้กำลังใจนะคะ.
 • น้องหนูรี...ดีใจมากที่เข้ามาเยี่ยมอ่านและทักทายกันเช่นนี้ค่ะ
 • น้องอ.นุ...นับเป็นโชคดีที่พี่ใหญ่ได้รับการชักชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นกระบวนการสู่การปฏิบัติต่อเนื่องจับต้องได้นี้ค่ะ
 • น้องดร.พจนา..เป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งการคิดวิเคราะห์ของความพอเพียง เพื่อสร้างอุปนิสัยดีๆอย่างยั่งยืนนะคะ
 • น้องDr.Ple...โรงเรียนต้นแบบเกิดขึ้นมากมายในทุกภูมิภาค อันเป็นบ่อเกิดของความเป็นอยู่ที่มั่นคง รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความมีจิตอาสาต่อสังคมที่ต่อเนื่องตลอดไป
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...อนุโมทนากับการเตรียมงานบุญประจำปีที่น่าชื่นชมเช่นนี้มากๆ...ฝากความคิดถึงน้องมดตะนอยด้วยค่ะ
 • หลานครูฐานิศวร์..ยินดีมากที่เข้ามาเยี่ยมอ่านอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องkrutoom...ดีใจมากที่โรงเรียนของน้อง krutoom ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว และให้กำลังใจในการเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯต่อไปค่ะ
 • น้องTuknarak...มีความสุขที่ทุกวันนี้ การขับเคลื่อนฯมีแนวโน้ม ทำกันทั่วถึงและขยายผลกว้างไกลมากขึ้นค่ะ ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/550888