คุรุสดุดี ปี 2556

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แม่พิมพ์

     กระบวนการคัดเลือก บุคคลเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จะมีเป็นประจำทุกปี  ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะมีเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นอื่น ๆ แตกต่างกันไป ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  ก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 
โดยมีการคัดเลือกระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา (ระดับตำบล) เข้าสู่ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอ (ระดับอำเภอ) จากนั้นตัวแทนแต่ละอำเภอจะนำมาคัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีทั้งหมด 5 อำเภอ ตัวแทนแต่ละอำเภอ คัดเลือกให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  1  คน,  ครูผู้สอน จำนวน  3  คน, ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน   
    ได้เป็นหนึ่งในสามของครูที่เข้ารับรางวัลคุรุสดุดีประจำปี 2556 ในวันครูโลก 5 ตุลาคม 2556  ณ หอประชุมคุรุสภา ตามประกาศของคุรุสภา  (ในพื้นที่โพสต์ของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตากเขต 2)  
    หนึ่งคือความภาคภูมิใจ ที่ครูหนึ่งคนมุ่งมั่น เพียรสร้าง พัฒนา ทุ่มเทกำลังใจ ทุ่มเทเวลา ให้กับเด็ก ให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จทุกอย่าง ว่า จงทำงานเพื่องาน ..
    หนึ่งคือ กรอบสำคัญในการถือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้า เพราะมีเครื่องบ่งบอกให้เป็น  "พิมพ์" ที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านกาย วาจา และคุณธรรมในใจ 
   เพื่อนร่วมวิชาชีพ  นักเรียน  ผู้บริหาร สังคม ครอบครัว  ทุกสิ่งมีส่วนในการก้าวเดินให้ถึงจุดนี้  
   ขอบคุณทุก ๆ กำลังสำคัญในการเป็นผู้สร้าง...
   ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นเบ้าหลอมสำคัญให้แกร่ง  ให้กล้า ให้เชื่อมั่น และทำในสิ่งที่ดี 
   ขอบคุณทุกเวที ที่ให้ก้าวเิดินในโลกออนไลน์  ...มีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายจากถิ่นนี้ 
   ขอขอบคุณ ประเทศไทย ..ที่ทรงมีองค์พระบาทสมเด็จพระเ้จ้าอยู่หัว เป็นมิ่งขวัญของประชาชน  เป็นผู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเีพียงสู่สังคมไทย...
   ขอให้สังคมไทย  ก้าวสู่สังคมในประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานความพอเพียง  จงเป็นสังคมแห่งการให้ ..
   ให้ความรัก ห่วงหา อาทร ดูแลคนรอบข้างด้วยความใส่ใจ ลดความเห็นแก่ตัวลง...
   เชื่อมั่นว่าสังคมจะเป็นสุข 
   ขอบคุณ วาทะดีๆ ที่ท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในการบรรยายพิเศษ วันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลากว่าสองชั่วโมงที่ได้รับฟัง เป็นเวลาของความคุ้มค่า ...เราต้องสอนให้เด็กเป็นคนดีก่อนเก่ง เพราะคนเก่งไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป 
    แม่พิมพ์ .. หากสอนสิ่งใด แล้วปฏิีบัติไม่ได้ ก็ไม่ใช่แม่พิมพ์
   
    แล้วคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ เพียงพอหรือยังกับเด็กยุคใหม่ ผู้จะใช้นิ้วในการเรียนรู้ ....

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง...เล่า..ความเห็น (6)

มาแสดงความยินดี กับคนแซ่เฮ  ที่ชื่อพยอม 

มาคารวะสดุดี กับรางวัล เชิดชูเกียรติ

มาชื่นชมความดีที่แบ่งปัน

และมารับกลับบ้าน GotoKnow

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชม และร่วมยินดีกับรางวัลที่ได้รับนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับคุณครูด้วยนะครับ...

เขียนเมื่อ 

ครูนกขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ....ตอนนี้ไม่ค่อยจะได้แวะไปที่สหวิชาดอทคอมค่ะ ...ระลึกถึงค่ะ ครูคนเก่ง