การเยี่ยมบ้านหรือการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  (Home  care)หมายถึง  การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวรายหนึ่งๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน  การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน  ที่โรงพยาบาล  หรือส่งต่อการมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่างๆ  รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ  ร่วมกันการประเมินความต้องการด้านต่างๆ  ของผู้ป่วยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ  เช่น  หุงหาอาหารไปซื้อข้าวของ  ทำความสะอาดบ้านเรือน  ซักเสื้อผ้า  น้ำกิน  น้ำใช้  ฟืนไฟ  ความปลอดภัยของทรัพย์สินในบ้าน  เป็นต้น
จุดประสงค์ในการเยี่ยมบ้านคือ
1.เพื่อรู้จัก  เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวมากขึ้น
2.เพื่อให้เกิดบริการอย่างเป็นองค์รวม
3.เพื่อประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว
4.เพื่อให้บริการต่อผู้ป่วย

ประเภทของการเยี่ยมบ้าน
1. เยี่ยมบ้านคนป่วย  แบ่งเป็น  2  ประเภทคือ 
-ฉุกเฉิน  เฉียบพลันกรณีแพทย์สั่งเยี่ยมหรือรายที่พยาบาลประจำครอบครัวพบขณะมารับการรักษาประเมินสภาวะว่าควรเยี่ยมบ้านโดยเร็ว 
-เรื้อรัง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการได้เนื่องจากเดินมารับบริการไม่สะดวกเป็นการเยี่ยมเพื่อให้บริการที่บ้านเช่นทำแผล  ฉีดยา  ตรวจน้ำตาลในเลือดโดยใช้  Gluco  meter
2. เยี่ยมบ้านคนใกล้ตาย  เพื่อดูแลความเจ็บป่วยก่อนตายเช่น  AIDS    CA  ระยะสุดท้าย    อยู่เป็นเพื่อนขณะที่ตาย  และดูแลญาติจนถึงหลังความตาย  ให้การรักษาที่จำเป็น  เช่น  การฉีดยาระงับอาการปวด  และการประคับประคองทางจิตใจ
3. เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ  ในรายที่ต้องใช้ยาหรือการรักษาที่ซับซ้อน  ในรายที่มาใช้บริการการรักษาเกินความจำเป็น  ในรายที่มารับบริการลำบาก  เช่น  พิการ  ถูกสังคมรังเกียจ  ถูกทอดทิ้ง  ติดยา  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  เป็นต้น
4. เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล  การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มนี้  มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต  เช่น  ในรายที่เพิ่งคลอดบุตร  ในรายที่หลังการผ่าตัด  มีการเจ็บป่วยร้ายแรง   หรืออุบัติเหตุ  เป็นต้น

ที่มา คู่มือประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน