โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน
• บริการเยี่ยมบ้าน(Home visit) ตรวจสุขภาพ แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
• บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
• บริการให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
• บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล