นี่คือหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ของวิทยาลัยนานาชาติ  ม.มหิดล

          เป็นหลักสูตรใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยเพิ่งอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 49 นี่เอง

          ผมชื่นชมมาก  ที่ประเทศไทยเรามีหลักสูตรที่ก้าวหน้าเช่นนี้

วิจารณ์   พานิช
16  ต.ค.  49