รายงานผลโครงการนิทรรศการโครงงงานภาคโปสเตอร์

บุตระ
ผลประเมินความคิดเห็นโครงการนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์

โครงการนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2549  ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-11 ต.ค. 49 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภารกิจต่อไป เพื่อบรรลุตามแผนปฏิบัติการ จึงขอรายงานผลโครงการ โดยย่อ ดังนี้

การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 

2.1  ด้านวัตถุประสงค์         บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  ดังนี้

1.        นิสิตได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาในรายวิชาโครงงานวิชาชีพ

2.        มีพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่นระดับคณะแก่นิสิต เป็นกำลังใจแก่นิสิตที่ตั้งใจสร้างและนำเสนอผลงาน

3.        เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการส่งผลงานเข้าประกวดในงานนิทรรศการระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

4.        มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์ แก่สาธารณชนในรูปแบบของ โครงงานที่ทำโดยนิสิตในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

และจากการประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์  ผลประเมินของนิสิตและคณาจารย์ให้ ภาพรวมทั้งหมดของโครงการอยู่ในระดับ มาก  (3.89)  

2.2       รางวัลผลงานภาคโปสเตอร์ที่ดีเด่น ดังนี้   

        ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เรื่อง การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ชนิดของฮีโมโกลบินด้วย HPLC และFPLC
นางสาวอารีย์ จินะรักษ์
นางสาวนันท์ เกิดหลง
นายสุรสิทธิ์ คุ้มสวรรณ
โดยมี อ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง การใช้ไมโครคอลัมน์โครมาโทกราฟฟีซ้ำในการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี
นางสาวนิตยา คิดถูก
นางสาวเกศรินทร์ สายคำบ่อ
นายเอกรัฐ มาย้าย
โดยมี ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชาทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
เรื่อง เครื่องช่วยกดนวดหัวใจอัตโนมัติสำหรับเด็ก
นายวสันติ อินธิยา
นายอาทิตย์ จันทร์คำ
นายชินโชติ ช่างหลอม
โดยมี อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่อง เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ
นางสาวจิตตรา มาประสพ
นางสาวสิดารัสมิ์ ทั่งมั่งมี
นางสาวเกตุศิริ ทิพย์คำง
โดยมี อ.เตือนจิตร น่วมจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  สาขาวิชารังสีเทคนิค
เรื่อง การประดิษฐ์กล่องล้างฟิลม์เอกซเรย์ฟันด้วยมือนอกห้องมืด
นายไพทูรย์ สว่างวงค์
นางสาวรัชตวรรณ ไทยแท้
นายธีระพงษ์ ตันมิ่ง
โดยมี อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่อง การประดิษฐ์อุปกรณ์ยกศรีษะช่วยจัดท่าผู้ป่วยเนื้องอกสมองสำหรับการรักษาทางรังสีเทคนิค
นางสาวณัฐนันท์ กันทะชมภู
นางสาวนงลักษณ์ บัณฑิต
โดยมี อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชากายภาพบำบัด
เรื่อง การเปรียบเทียระยะเวลาระหว่างการนั่งพับเพียบบนพื้นราบ กับการนั่งพับเพียบบนเบาะรองนั่งและประเมินความพึงพอใจต่อเบาะรองนั่ง
นางสาวชยพร เร่งเร็ว
นางสาวพรทิวา ต๊ะวงศ์
นายเดชศักดา พรหมมาเสริฐ
โดยมี อ.ปริญญา เลิศสินไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดความทนทานของกล้ามเนื้องอลำคอขนาดสั้น
นางสาวจิราภรณ์ ไพรี
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง
นางสาวอนุสรา แสงพลอย
โดยมี ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2.3  ด้านเป้าหมาย  โครงการนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2549 บรรลุตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้

2.4  ด้านงบประมาณ  โครงการฯ นี้ได้รับอนุมัติงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   มีการเบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน  15,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

16 13 17 16
ที่ รายการ PT CVT MT RT จำนวนเงิน
1 ค่าโปสเตอร์ 80*120 ซม.  3,716.10    3,019.38   3,948.42   3,716.10       14,400.00
2 ค่าป้ายโฟม     150.00      150.00      150.00     150.00           600.00
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน         15,000.00

2.5 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Results) ของโครงการ

ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

1. มีโครงงานภาคโปสเตอร์จากนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะสหเวชสาสตร์เข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงงานวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด

 ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 2.  มีโครงงานภาคโปสเตอร์ของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ 70% ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงงานทั้งหมด
  1.  โครงงานภาคโปสเตอร์ จากนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 62 โครงงาน  มีการแสดงโครงงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 62 โครงงาน คิดเป็น 100 %  เป็นไปตามตัวชี้วัดผลผลิต   2. โครงงานภาคโปสเตอร์ของนิสิตผ่านเกณฑ์ 70 % จำนวน62 โครงงาน คิดเป็น 100 %  ของจำนวนโครงงาน สามารถส่งเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด  

และจากผลประเมินความคิดเห็นในการดำเนินงานของโครงการนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2549   นิสิตและคณาจารย์ให้ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.39

จากผลประเมิน     จุดเด่น 

                - ทำให้เห็นผลงานภาคโปสเตอร์ของนิสิตสาขาอื่น ๆ  มีอิสระในการออกแบบโปสเตอร์และการนำเสนอและ นิสิตสามารถนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจน โปสเตอร์สวยงามน่าอ่านและดูเป็นระเบียบ   สิ่งที่ควรปรับปรุง -            สถานที่จัดงานคับแคบเกินไป   ควรมีบริเวณหรือสถานที่กว้างขวางกว่านี้  ที่นั่งพักไม่พอ  ใช้ระยะเวลาในการตรวจผลงานนาน ไม่ค่อยเป็นระบบ        อาจารย์ที่มาสอบโปสเตอร์มาช้า ต้องรอเป็นเวลานานมาก          ข้อเสนอแนะอื่นๆ

-           อยากให้มีการจัดแบบนี้ทุก ๆ ปี

-           ควรเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4.1-50

หมายเลขบันทึก: 54787, เขียน: 16 Oct 2006 @ 13:33 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 18:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากค่ะ  ถ้าทุกงานทำได้อย่างนี้จะดีไม่น้อย

คราวหน้า คุณจุ๋มลองพิมพ์ข้อความทั้งหมดใน program Notepad ก่อน แล้วค่อยนำมาใส่ใน Blog จะช่วยให้ได้ตัวอักษรสวยงามเป็นระเบียบดีค่ะ

แล้วลองจัดหน้ากระดาษ  พร้อมเติมสีสรรตัวอักษรอีกนิ๊ด  รับรองว่า สุดยอดดด....