วันที่ 13 ต.ค. 49 ได้มีโอกาสเข้าร่วมภารกิจของงานบริหาร  (คณบดีพบบุคลากร)  โดยมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของภาควิชาและสนง. ของคณะสหเวชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นงานนี้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ในดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

สิ่งที่ได้ ** ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของภาควิชาและของสนง.

สิ่งที่ได้เกินคาด** การทำวิจัยสถาบัน จุดสำคัญสำหรับตนเอง "อยู่ที่ใจจะทำหรือเปล่า" ขอบคุณคุณอนุวัทย์ ที่ให้เกียรติ

สิ่งที่ได้น้อย**เสียดายไม่ได้ฟังทั้งหมด

สิ่งที่จะกลับไปทำ**ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของสนง.ต่อไป