วันนี้ เวลา 9.00 น. เข้าร่วมกิจกรรม "คณบดีพบหน่วยงาน" ครั้งแรกของปีงบประมาณใหม่ โดยท่านคณบดีมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย คือ ภาควิชาและสำนักงานนำเสนอแผนยุธศาสตร์ทางด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

-  ได้ทราบข้อมูลและแนวการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนให้สอดรับกับแนวปฏิบัติดังกล่าว

สิ่งที่ได้เกินคาด 

-  มีการใช้ popular vote ค่ะ หนุกดี

สิ่งที่น้อยกว่าคาด

-  ถ้ามีอาหารว่างก้อน่าจะดี เพราะระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะ

สิ่งที่จะกลับไปทำต่อไป

-  กลับมาพัฒนางานของตนให้สอดรับกับแนวปฏิบัติที่ได้จากคณะค่ะ