ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกผักหลังน้ำลดเป็นจำนวนมาก บ้านแขก หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกผักหลายชนิด เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักกินใบ ฟักเขียว ฟักทอง พริก
              ในการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก หมู่ที่ 13 ของนายวิรัตน์ จิตรแสวง ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านแขก ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้เคยปลูกถั่วฝักยาว ในฤดูกาลผลิต จะมีศัตรูทำลายพืชผักมาก ศัตรูตัวสำคัญของถั่วฝักยาว คือ เพลี้ยอ่อน ซึ่งนายวิรัตน์ เล่าให้ฟังว่า ได้ใช้น้ำหมักยาสูบป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนของถั่วฝักยาวได้ดี การนำใบยาสูบมาหมักควรใช้แขนงของต้นยาสูบใบอ่อนโดยไม่มีดอกยาสูบอยู่บริเวณยอด หั่นยอดแขนงยาสูบตากแห้ง 1 กก.ต่อน้ำสะอาด 3 ลิตร หมักในถังพลาสติก ปิดฝาวางไว้ในที่ร่ม หมัก 7-10 วัน นำน้ำที่หมักยาสูบ 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 5 ลิตร   ฉีดพ่นเพลี้ยอ่อนที่ทำลายถั่วฝักยาว ระยะเจริญเติบโตที่กำลังทอดยอดได้ดี
              จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก      ดังกล่าว ยังให้ศึกษาการใช้น้ำยาสูบหมักกับผักและแมลงศัตรูผักชนิดอื่นต่อไป ผลที่ได้จะนำมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไป
               ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอขอบคุณ คุณวิรัตน์ จิตแสวง เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ได้เล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จของการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อนของถั่วฝักยาว เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้สนใจต่อไป