เมื่อวานได้พบกับคุณประยูร   เมืองนาโพธ์  ประธานกลุ่มทำนาบ้านบางสนและเป็นรองประธานสภาอบต.  บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้เล่าให้ฟังว่าขณะนี้กลุ่มได้จัดทำโครงการข้าวเหลืองปะทิวคืนสู่แผ่นดินแม่ ดั้งเดิมพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวเป็นสายพันธุ์ของชาวนาที่นี่ใช้ในการเพาะปลูก  ตามประวัติความเป็นมาของข้าวเหลืองปะทิวถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2410  ต่อมาปีพ.ศ.  2475  กรมการข้าวหรือกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันได้นำไปปรับปรุงพันธุ์เป็นข้าวเหลืองปะทิว 123  มาจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวนาของอำเภอปะทิวได้กลับนำพันธุ์ข้าวมาปลูกในถิ่นเดิม   คุณสมบัติพิเศษ  คือ มีเมล็ดยาว  เวลาหุงจะขึ้นหม้อไม่เกาะตัวกัน

            กลุ่มทำนาบ้านบางสนได้ยึดหลักการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครือข่ายของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ดำเนินงานโดยคุณวริสร  รักษ์พันธุ์ ตั้งอยู่ที่ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท ต. สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพรที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีโอกาสต้อนรับ     มรว.ถนัดศรี  สวัสดิวัฒน์, นักศึกษาปริญญาโทนิด้าและท่านทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยมาเยี่ยมชมและรับประทานอาหารพื้นบ้านที่นี่   การจัดทำโครงการนี้กลุ่มได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสนและงบCEOจากผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างโรงสีข้าวชุมชน กิจกรรมที่กลุ่มจะดำเนินการให้ต่อเนื่องต่อไปคือ  การผลิตข้าวปลอดสารพิษ, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง       ก่อนจากกันคุณประยูรได้ฝากข้อคิดว่า  "การทำงานหรือจัดทำกิจกรรมใดๆในชุมชน  ต้องเป็นความต้องการของชุมชน เพราะเราต้องการความร่วมมือร่วมใจ  ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของใครคนใดคนหนึ่ง เมี่อทำงานแล้วก็อยากเห็นผลสำเร็จ" 

                                  

คุณประยูร   เมืองนาโพธิ์                            ข้าวปลอดสารพิษ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณประยูร เมืองนาโพธิ์                 087-8919982