แนะนำหนังสือ "หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท"

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
๕๙ ปีที่ผ่านมานั้น ได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง ได้ทรงทำหมดทุกอย่าง ทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรงนำด้วย ทรงทำให้ดูด้วย แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย ชื่นชม แต่ไม่เคยทำตาม

     บันทึกนี้ ขอแนะนำหนังสือของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง "หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท" มีคำสำคัญดังนี้ "๕๙ ปีที่ผ่านมานั้น ได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง ได้ทรงทำหมดทุกอย่าง ทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรงนำด้วย ทรงทำให้ดูด้วย แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย ชื่นชม แต่ไม่เคยทำตาม" หนังสือนี้มีรูปดังนี้

 

ตัวอย่างจากคำนำ ......ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันมาตามรอยพระยุคลบาท โดยยึดเอาหลักธรรมทั้งหลายที่ทางแสดงให้เห็น มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ หรือเป็นหลักทำ ทั้งนี้เพื่อความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ 

ตัวอย่างจากเนื้อเรื่อง ......เศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าคำที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวที่อธิบายมานี้ คือคำว่า "พอ" ทุกคนต้องกำหนดเส้นความพอให้กับตนเองให้ได้ และยึดเส้นนั้นไว้เป็นมาตรฐานของตนเอง

 

 

    หลัก 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท

  1. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
  2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดะรรมะ และความถูกต้อง
  3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด
  4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
  5. รับฟังความคิดเห็นของผุ้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง
  6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
  7. มีความสุจริต และความกตัญญู
  8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
  9. รักประชาชน
  10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

ติดตามอ่านกันให้ได้นะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)