ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน

          ทฤษฎีการเรียนรู้ คือทฤษฎีที่ช่วยอธิบายถึงกระบวนการการเรียนรู้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน 

          การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสำผัส การอ่าน และกรใช้เทคโนโลยี การเรียนของผู้ใหญ่และเด็กจะแตกต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ได้จากการเรียนในห้องเรียน การซักถาม ผู้ใหญมักจะเรียนรู้ได้จากประสบการณืที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณืที่ผู้สอนนำเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไขและสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนรวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น

         การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom

              Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับคือ

 1. ความรู้เกิดจากความจำ ( Knowledge ) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด
 2. ความเข้าใจ ( Comprehend )
 3. การประยุกต์ ( Application )
 4. การวิเคราะห์ ( Analysis ) สามารถแก้ปัญหาตรวจสอบได้
 5. การสังเคราะห์ ( Synthesis ) สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิมโดยเน้นโครงสร้างใหม่
 6. การประเมินค่า ( Evaluation ) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ประกอบด้วยการตัดสินใจบนพื่นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด

        การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Mayor

              ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อย 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. พฤติกรรมควรชี้ชัดและสังเกตุได้
 2. เงื่อนไข พฤติกรรมสำเร็จได้ควรมีเงื่อนไชในการช่วยเหลือ
 3. มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

        การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bruner

 1. ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์
 2. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน
 3. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ
 4. ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
 5. ผู้เรียนเลือกเนี้อหาและกิจกรรมเอง
 6. เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม

 

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MTPS110ความเห็น (0)