กฎหมายที่ใช้กับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

  ติดต่อ

  รวบรวมกฎหมายที่ใช้ในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง เพื่อเป็นแนวทางในการนำกฎหมายไปใช้ในการทำธุรกิจ  

การทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้

1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. กฎหมายเกี่ยวกับภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเหมาต่างชาติ, ภาษีศุลกากรนำเข้าและส่งออก, ภาษีการโอนกำไรกลับต่างประเทศ, ภาษีใบอนุญาติ, ภาษีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน, ภาษีการโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน, ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน, ค่าธรรมเนียมและอากร

3. พรบ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ฉบับ 2 )พ.ศ. 2542 : ธนาคารมีวัตภุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการให้สินเชื่อและค้ำประกัน รับประกันความเสี่ยง หรือให้บริการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญิตินี้

4. พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

5. พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

6. พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

7. พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

8. พรบ.เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

9. พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.254

10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาติตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย

11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารควบคุมของผู้รับอนุญาติตั้งโรงงานหรือผู้อนุญาตินำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย

12. พรบ.อาหาร พ.ศ.2522

13. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

14. พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535

15. ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารต่างๆ เช่น

GMP-Good Manufacturing Practices)

HACCP- Hazard Analysis Critical Control Points)

ISO 9000, ISO 14000, ข้อบังคับมาตรฐานอาหารไทยและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

หมายเลขบันทึก: 54529, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 12:56:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายที่ใช้กับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)