งานสร้างคน คนสร้างสังคม งานบุญถือว่าเป็นโอกาสของการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยตั้งแต่อดีต งานบุญเป็นงานแสดงออกถึงวิถีประชาของคนในชุมชนที่แสดงถึงความสามัคคีช่วยเหลือกัน เพราะฉนั้นงานจึงเปิดโอกาสให้คนได้แสดงธรรมะคือความเสียสละเป็นการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีโดยการยกระดับจิตใจ ให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง และคนที่พัฒนาแล้วนี้เองจะรังสรรค์สังคมที่อุดมไปด้วยธรรม...