สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศฝังตัว และนิเทศเชิงรุก เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจำแนกประเด็นปัญหาเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยงเป็นโรงเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและเป็นต้นแบบได้ วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักสูตรบูรณาการอิงมาตรฐานช่วงชั้นผสมผสานกับหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน และรูปแบบโครงการไทยคม หรือรูปแบบ F หมายถึง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

2. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง สามารถแก้ปัญหาครูไม่มีความถนัดในวิชาที่สอนได้

3. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

4. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยแบบโครงการไทยคม