ผลการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี 2549

ผลการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี 2549

การดำเนินการและภาพบรรยากาศใน
โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
ประจำปี พ.ศ. 2549

โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2549  ซึ่งงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดขึ้นในวันที่  21  กันยายน  2549
เวลา 08.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา   ณ  ห้องบรรยาย 1, 2, 3, 4   ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากถึง 380 คน  โดยเป็นประชาชนทั้งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ CUP ศรีนครินทร์ ประชาชนในเขต จ. ขอนแก่น และผู้ป่วยและญาติที่มารับการรักษาใน รพ. ศรีนครินทร์
กิจกรรมมีหลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่องโรค 4 ห้องบรรยาย
- ห้องบรรยาย 1 :  บรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่างๆ  โดยเฉพาะมะเร็งตับ  สอนการตรวจหามะเร็งเต้านม
- ห้องบรรยาย 2 :  บรรยายความรู้เรื่องโรคติดเชื้อต่างๆ   โรคเอดส์  โรคอุจจาระร่วง  โรคมือ เท้า ปาก        โรคไข้หวัดนก
- ห้องบรรยาย 3 :  บรรยายความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
- ห้องบรรยาย 4 :  บรรยายความรู้เรื่องพิษภัยจากสารเสพติดและความรู้ด้านสุขภาพจิต
2. การออกบูธนิทรรศการสุขภาพ 10 บูธ 
3.การบริการตรวจสุขภาพฟรี  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  3 ท่าน   ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมาก
4. การบริการตรวจวัดสายตา  โดยคณะกรรมการ SHE
5. การบริการตรวจความดันของหลอดเลือดแดง  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Sanofi aventis  
ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมาก
ผลการประเมินโครงการ
1. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 100
2. ความน่าสนใจของหัวข้อการประชุมอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 100
3. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 100
4. มีความพึงพอใจในการประชุมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90
5. ข้อเสนอแนะ 
     5.1  ควรมีการจัดประชุมสำหรับประชาชนแบบนี้อีก   
     5.2  ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี ต่อ ครั้ง  
6. ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการ
    6.1 ปัญหาอุปสรรค
           - ประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด
           - ประชาชนให้ความสนใจในจุดการบริการตรวจสุขภาพมาก ทำให้ไม่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ทั่วถึง
    6.2 ข้อเสนอแนะ
           - ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการในสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ทำหนังสือถึงตัวบุคคลโดยตรง/ สื่อทีวี
           - ควรเพิ่มจำนวนแพทย์สำหรับบริการตรวจสุขภาพประชาชน


ภาพบรรยากาศ

http://gotoknow.org/file/supot1967/p1.jpg

http://gotoknow.org/file/supot1967/p3.jpg


 
 
 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมวิชาการด้านสุขภาพประชาชน

หมายเลขบันทึก: 54406, เขียน: 13 Oct 2006 @ 09:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)