มีข่าวดีมาบอกค่ะ  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  โดยกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรม  อันจะก่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว  และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  กรมศิลปากรจึงเห็นควรงดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร์  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สำหรับคนสัญชาติไทยที่พาครอบครัวมาเข้าชมในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ค่ะ
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ  พาครอบครัวมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร ในวันอาทิตย์  โดยไม่เสียค่าเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม - 25  ธันวาคม  2548  ค่ะ  แล้วพบกันนะคะ