ศาตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในฐานะ "กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น" และ "กูรู แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งทำงานด้านนี้มาถึง ๓๐ ปี ได้นำหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ" มาจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

 แนวทางการเรียนรู้ ท่านได้แนะนำ คือ ทฤษฎี "4L'S"

 L ที่ 1 คือ learning Methodology

 L ที่ 2 คือ Learning Environment

 L ที่ 3 คือ Learning Opportunity

 L ที่ 4 คือ Learning Communities

 จากประสบการณ์ของท่าน ความสำเร็จก็คือ ต้องใช้ 2 R's ใช้ในการมองปัญหา และ ความจริงที่เกิดขึ้น โดยใช้หลัก

 Reality คือ การมองความจริง

 Relevance คือ การมองอย่างตรงประเด็น และ เข้ากับสถานการณ์

  ( ภาพบรรยากาศ ของการ ลปรร และ หนังสือที่ท่านนำมาให้พวกเราอ่าน เป็น Explicit Knowledge ครับ )

 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันสัมมนาของทีมผู้บริหารที่จะใช้เวลา ร่วมกันถึง ๕ วัน คือ จะทำให้เกิด "Spirit of Teamwork และ การแบ่งปันความรู้กันเอง นี่เป็นภาคที่หนึ่งครับ

 JJ