1.  มีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพ(aotonomy) คือมีอิสระในการปฏิบัติการพยาบาลที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ และการที่จะมีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพได้นั้นจำเป็นต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดในขอบเขตของวิชาชีพ การมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง แลพึงพอใจในงานที่ทำงานวิจัยต่างๆ

2.  มีสิทธิ์ตามกฏหมาย

3.  พิจารณาริเริ่มการบำบัดด้วยตนเองแทนการกระทำภายใต้การกำกับของวิชาชีพอื่นหรือทำแทน

4.  การตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนได้

5.  มีทักษะในกาจัดการทั้งทางคลินิค องค์กรและสิ่งแวดล้อม

6.  ทำวิจัยหรือนำผลการวิจัยมาใช้

7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

8.  ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติและในวิชาชีพ