การประเมินค่างานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

การจำแนกสิ่งเหล่านี้เป็นการจำแนกค่าของงานที่เขารับผิดชอบแต่ไม่ได้จำแนกค่าของคนว่าแตกต่างกัน เพราะทุกคนในโรงพยาบาลมีคุณค่าต่อโรงพยาบาลเหมือนกัน

ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งให้บริการแก่ประชาชนที่ครอบคลุมทั้งประเทศและให้บริการที่ตอบสนองต่อประชาชนคนไทยได้อย่างมากแม้จะมีเงินงบประมาณจัดสรรมาให้อย่างจำกัดก็ตาม ในโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพการจ้างงานที่แตกต่างกันอยู่คือจ้างโดยรัฐบาลคือข้าราชการและลูกจ้างประจำ(เดิมมีพนักงานของรัฐด้วยตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้าราชการแล้ว)  จ้างโดยโรงพยาบาลคือลูกจ้างชั่วคราว ในกลุ่มของลูกจ้างชั่วคราวนี้อาจจ้างเป็นรายเดือนรายวันหรือรายคาบก็ได้ มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือผู้บริหารระดับสูง(ผอก./รองผอก.) ผู้บริหารระดับกลาง(หน.กลุ่มงาน) ผู้บริหารระดับต้น(หน.งาน)  ผู้ปฏิบัติ(ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน,ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ,ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ)

                ส่วนที่ผมจะได้พูดถึงจะเป็นกลุ่มของลูกจ้างเงินบำรุงรายเดือนที่มีการจ้างงานตามสัญญาเป็นปีๆไปแต่ส่วนใหญ่จะจ้างคนเดิมอย่างต่อเนื่องดูเหมือนคล้ายเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำแต่ต่างกันก็คือไม่ได้สิทธิแบบราชการ เงินเดือนจะจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลเอง ต้องทำบัตรประกันสังคมโดยมีการหักเงินโรงพยาบาลและเงินลูกจ้างส่งประกันสังคมทุกเดือนตามที่กฎหมายกำหนด การจ้างและเงินเดือนจะมีระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยแต่เดิมเงินเดือนของกลุ่มแรงงานจะไม่เกิน 4,100 บาท ต่อมาปรับเป็น 4,300 บาท และมีหนังสือฉบับใหม่มาอีกล่าสุดให้ปรับขึ้นไปอีกเนื่องจากค่าครองชีพและการปรับตามเงินเดือนข้าราชการ และกำหนดให้โรงพยาบาลพิจารณาได้อย่างเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลเห็นสมควรและไม่เป็นภาระแก่เงินบำรุงของโรงพยาบาล ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตากก็ได้มาพิจารณาว่าควรจะมีการปรับเงินเดือนกันอย่างไร เพราะปกติแล้วลูกจ้างชั่วคราวจะจ้างในอัตราเดิมตลอดทุกปี จนลูกจ้างชั่วคราวหลายคนสงสัยทำไมไม่เหมือนกับข้าราชการ ก็ต้องอธิบายกันอยู่บ่อยๆ เพื่อให้การกำหนดอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่งคราวเหมาะสมกับตำแหน่ง ความสามารถ และสอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด

ผมได้นำหลักการประเมินค่างาน(Job Evaluation) มาใช้ โดยในเบื้องต้นปรับให้ลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 4,740 บาท ตามค่าแรงขั้นต่ำและระเบียบที่กำหนดไว้ และมีการพิจารณาค่าเงินเดือนที่แตกต่างกันตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
-   ประเภทของตำแหน่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง เป็นข้าราชการกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ(เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)หรือข้าราชการกลุ่มสนับสนุนทั่วไป(ธุรการ สถิติ พัสดุ) ถ้าเป็นลูกจ้างก็ดูว่าเป็นกลุ่มแรงงาน(คนงาน คนสวน ช่างประปา ช่างท่อ คนครัว)หรือกึงฝีมือ(ลูกมือช่าง พนักงานขับรถ ผู้ช่วยเหลือคนไข้)หรือฝีมือ(พนักงานนวดที่จบการศึกษามาโดยตรง)
-   ดูความขาดแคลนหรือความต้องการของตลาด ราคาแรงงานในตลาดการจ้าง เช่นนักกายภาพหรือนักเทคนิคการแพทย์ จะใกล้กับของมหาวิทยาลัยคือประมาณ1.3-1.5 เท่าของวุฒิปริญญาตรี

-   มีระเบียบว่าไว้เฉพาะหรือไม่เช่นลูกจ้างกลุ่มนักเรียนทุนหรือเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ตามเวลาทำงานเช่นหมอนวดแผนไทยที่มีการฝึกอบรมมาจากกระทรวง

-   มีวุฒิการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจหรือเกื้อหนุนตรงต่อภารกิจที่ทำหรือไม่ ถ้าตรงจะมีการปรับค่าจ้างเพิ่มให้ตามวุฒิ เช่นธุรการจบปริญญาตรี หรือครูพี่เลี้ยงเด็กจบครุศาสตร์ เป็นต้น

-   ระยะเวลาทำงานเพื่อดูความจงรักภักดีต่อองค์กร ถือที่ระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป กับน้อยกว่า 5 ปี จึงทำให้ตำแหน่งเดียวกันแต่ค่าจ้างไม่เท่ากันได้ หากทำงานมากกว่า 5 ปีหรือน้อยกว่า 5 ปี

-   ในการกำหนดอัตราเงินเดือนเทียบเคียงจากตารางเงินเดือนของข้าราชการฉบับปัจจุบัน โดยถ้าเป็นตำแหน่งลูกจ้างถือว่าเริ่มที่ซี 1 ถ้าตำแหน่งราชการที่อนุปริญญาอยู่ที่ซี 2 (ไม่ใช่ดูที่วุฒิแต่ดูที่ตำแหน่ง) ถ้าเป็นปริญญาตรีดูที่ซี 3 เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารการกำหนดเงินเดือนของลูกจ้างฉบับที่มีอยู่แต่ปรับตามเงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนจึงเป็นไปตามขั้นแบบเงินเดือนข้าราชการ

-    ดูจากเอกสารคุณสมบัติประจำตำแหน่งของลูกจ้างกลุ่มต่างๆว่ามีระดับเงินเดือนปรับตามวุฒิหรือไม่ซึ่งกระทรวงได้จัดทำไว้                

             นำหลักเกณฑ์เหล่านี้มากำหนดเป็นเงินเดือนขั้นต่ำที่ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับ ส่วนในปีต่อไปก็จะต้องมาพิจารณาหลักเกณฑ์กันอีกว่าจะปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเป็นอย่างไร เท่าไร  โดยในปีนี้ได้นำคุณสมบัติเฉพาะประจำตำแหน่ง(Job specification) มาเป็นแนวทางหลักในการปรับ ทำให้ลูกจ้างที่เคยมีเงินเดือนเท่ากันในปีนี้ จะมีเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติที่กำหนด ความเป็นธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างทุกคนต้องได้เงินเดือนเท่ากันเพราะแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกันอยู่ ถ้าให้นักกายภาพบำบัดได้เงินเดือนเท่ากับคนสวน ก็คงไม่เป็นธรรมเช่นกัน การจำแนกสิ่งเหล่านี้เป็นการจำแนกค่าของงานที่เขารับผิดชอบแต่ไม่ได้จำแนกค่าของคนว่าแตกต่างกัน เพราะทุกคนในโรงพยาบาลมีคุณค่าต่อโรงพยาบาลเหมือนกัน ในปีนี้การวิเคราะห์ค่างานโดยใช้คุณลักษณะจึงเป็นการกำหนดค่าจ้างขั้นต้นเท่านั้น แต่การจะพิจารณาค่าจ้างในปีต่อๆไปนั้นนอกจากใช้คุณลักษณะ(Job specification)แล้ว จะต้องพิจารณาถึงงานที่แต่ละคนได้รับการมอบหมายให้ทำ(Job description)ด้วย งานที่มีความรับผิดชอบสูง ความเสี่ยงสูง หาคนมาทำยากก็ต้องได้เงินมากกว่า  ผลงานที่แต่ละคนทำได้(Performance) จากการประเมินแบบ 360 องศา และสมรรถนะ(Competency)ของแต่ละคนมาประกอบด้วย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 5423, เขียน: 15 Oct 2005 @ 23:06 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

สมชาย ลูกจ้างชั่วคราว
IP: xxx.114.123.50
เขียนเมื่อ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างสอบเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ แต่ไม่ได้ทำในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ แต่ทำในตำแหน่ง การจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นในหน่วยสำนักงาน

เป็นเวลามา 16 ปี อัตตราการจ้าง เป็นแบบเงินบำรุงที่ไม่ได้จ้างตามวุฒิ แบบบี้สามารถที่จะเปลี่ยนตามอัตราการจ้างตามวุฒิได้หรือไม่ เพราะความรับรับผิดชอบในเรื่องงานมีเยอะ

ถ้าเป็นไปได้ ทำไมไม่ปรับลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานได้ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานราชการ หรือออกกฏหมายมาให้แน่ชัดไปเลยว่า ลูกจ้างรายใดที่ทำงานตรงกับสายงานใกให้ปรับเปลี่ยนตามวุฒิเลย เป็นการบังคับในโรงยาบาลไปเลย เพราะในโรงพยาบาลทุกที่ย่อมใช้เส้นทั้งนั้น ไม่มีความยุติธรรม เพราะทุกอย่างจะต้องให้กระทรวงบังคับทั้งนั้น ไม่งั้นไม่เคยสนใจลูกจ้าง นอกจากพวกพ้องของตนเอง การปรับลูกจ้างเป็นพนักงานราชการ

เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ที่มีอายุงานตั่งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ปรับเป็นพนักงานราชการทั้งหมด แล้วแต่จะกำหนดให้ มีกี่ตำแหน่ง ไม่ช่นุกถึงแต่ตำแหน่งที่เค้าพึ่งสมัครกันเข้ามาแล้วได้เป็นพนักงานราชการเลย ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่ทำงานก่อน แต่คนข้างหลังที่ทำก่อนกลับไม่ได้ และตำแหน่งพนักงารราชการที่ให้มา ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นโรงพยาบาลที่ทำงานหนักอยู่แล้ว แต่โรงพยาบาลอำเภอกับได้ตำแหน่งพนักงานราชการเยอะกว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัด ไม่ยุติธรรมเลย จึงอยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาใหม่ อย่างสมเหตุสมผล

1. ลูกจ้างที่ทำตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป สามารถปรับเปลี่ยนเป็น พนักงานราชการเลยได้มั้ย

2. ลูกจ้างที่ทำงานไม่ตรงสายงาน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวุฒิในตำแหน่งที่ทำได้หรือไม่ โดยการบังคับให้ฝ่ายบุคคลากรทำเลย เพราะชอบอ้างว่าไม่ได้

3.

ttt
IP: xxx.7.145.154
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณสมชาย

ผมทำงานด้านลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปีนะคับ ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขที่เกิดขึ้นพอสรุปได้ดังนี้

ได้ประชุมมาแล้ว เรื่องการปรับลูกจ้างเป็นพนักงานราชการ สรุปว่า

1.1 การเป็นพนักงานราชการ ใช้เงินจากเงินงบประมาณในการจ้าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องขออนุมัติจาก ก.พ.

***1.2 สป ควรจะยกระดับลูกจ้างชั่วคราว เป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยเงื่อนไขการจ้างเป็นเช่นนเดียวกับ พนักงานราชการก็ได้คับ กำหนดระเบียบได้เลย เพราะกรมบัญชีกลางแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงเดียวที่ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้เอง เพราะได้รับอนุมัติการใช้เงินบำรุงจากกรมบัญชีกลางแล้ว ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ

ความเห็นขอผมคือ ถ้าปรับเปลี่ยนไปใช่ระบบเดียวกับพนักงานราชการก็ดีคับ ระเบียบชัดเจน ปรับพนักงานราชการ + ระบบแท่งข้าราชการ แบ่งสายงงานตามระบบลูกจ้างประจำ จะถือว่า ระบบสมบูรณที่สุดแล้วคับ เท่าที่ศึกษามา 10 ปี แต่กระทรวงทำงานมา20ปี กลับมองไม่ออก มองไม่เห็นคับ

1.3 การปรับเปลี่ยนสายงานให้ตรง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการคับ แต่ต้องมีการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ทำเรื่องตามขั้นตอนมาให้ชัดเจน ว่า ทำตำแหน่งใด วุฒิใด เงินเดือนเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไปนะคับ ตามระเบียบทำได้แน่น่อนคับ (ดูเงิน ดูหัวหน้าด้วยว่ากล้าทำให้หรือปล่าว เดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้นะคับ รพ.ผมทำมาเยอะแล้ว ปรับให้ตลอดตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ผอ.อนุมัติมา ตรงสายงานที่ทำเลย )

ทั้งนี้ทั้งนั้น กลุ่มงานอัตรากำลัง สป.กระทรวงกลับโยนว่า ถ้าพวกคุณต้องการให้ปรับเป็นพนักงานราชการ ก้ขอให้ทำเรื่อง และภาระงานในเชิงสถิติโดยการวิจัยงานให้ชัดเจนมาให้ ทางกระทรวง เพื่อเสนอให้ กพ.ต่อไป (งานวิจัย ถามเถอะทำกันทีใช้เงินกี่แสนบาท ให้ลูกจ้างทำกันเองนะ )

ซึ่งผมเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวคับ เป็นเรื่องของกระทรวงที่จะพัฒนาระบบลูกจ้างให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ แล้วพวกคุณที่คุมอัตรากำลัง วันๆทำไรคับ ไม่คิดอะไรค่อยแต่ รับคำส่งอย่างเดียว โยนภาระให้ลูกจ้าง เพราะเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นปัจจับันได้กันก้เพราะ รวมกลุ่มกัน กดดันมาตลอด ไม่งั้นกระทรวงไม่มีวันให้เงินดือนเราขนาดนี้หรอกคับ

เป็นกระทรวงเดียวที่ ไม่เคยเห็นความสำคัญของเจ้าที่ระดับล่าง ไม่เคยคิดจะพัฒนาอะไรเลย บอกว่ากลัวเป็นภาระเงินบำรุง

แต่ที่ทำระเบียบจ่ายให้เจ้าหน้าที่พวกเดียวกัน สายงานไหนก้รู้กันอยู่นะคับที่ละหมื่น เป็นหลายหมื่น กลับไม่เป็นภาระเงินบำรุง อ้างสมองไหลตลอด แต่ไม่เคยวิจัยอะไร จ่ายกันโครมๆ คับ ดูค่ตอบแทน นอกเวลา ฉบับที่ 4 เดิม ฉบับที่ 5 และ 7 ที่ออกมาใหม่ได้เลยคับ

วันหนึ่งผมอยากให้ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่สายงานแพทย์ รวมตัวกันสักครั้ง

ผมเชื่อว่า แพทย์ที่ทำงานร่วมกับเรา เขาก้สงสารเราคับที่เป็นแบบนี้ สู้เพื่อเราก้มีมาก แต่พูดไม่ได้ แต่บางกลุ่มก้ไม่ได้สู้ให้ลูกจ้างเท่าไหร่ กดลูกจ้างด้วยซ้ำไป

ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเมล์มาก้ได้คับ เราลูกจ้างช่วยกันได้เสมอ ....

เผื่อจะได้ปรับตำแหน่งสักที ดีไหมคับ ขอให้โชคดีนะ

ปล.. ผมขอบคุณคุณหมอ Dr. Phichet Banyati มากคับ ที่เขียนสิ่งดีๆ ให้ ทุกวันนี้เราได้ตามคุณหมอเขียนแล้ว กำลังสู้เพื่อเปลี่ยนระบบให้ดีขึ้นคับ ยกระดับจากลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อก้มั่นคงดีคับ ระบบก้ต้องดี สำเร็จแล้วจะบอกอีกทีนะคับ

มีอะไรดีๆ คุณหมอก้เมล์มาแนะนำผมด้วย ขอบคุณแทนลูกจ้างทุกๆคนคับ

คำรณ โยติง
IP: xxx.113.105.59
เขียนเมื่อ 

อยากให้บรรจุลูกจ้าง เพราะเงินเดือนขึ้นน้อยมากอ้างว่าวุฒิการศึกษาต่ำแต่พนักงานขับรถก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเลยอยากให้มองภาระงานให้มากกว่านี้

กรณีผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นงานกึ่งผีมือไช่หรือไม่ เพราะที่นี่จัดให้เป็นหมวดแรงต่ำต้อยมาก ไม่เห็นคุณค่ากันเลยอยากให้ช่วยเหลือด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าแทนทุกคน

เบญ
IP: xxx.7.174.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้ผู้ใหญ่ของกระทรวงออกไปสัมผัสกับลูกจ้างชั่วคราวต่างจังหวัดดูบ้าง โดยเฉพาะที่น่าน พวกเราน้อยเนื้อต่ำใจเป็นที่สุด ทำงานมา20ปีไม่มีผลตอบแทนอะไรให้ จะปรับขึ้นเงินเดือนหรือจะเพิ่มเงินพิเศษให้ก็อ้างว่าเราวุฒิต่ำแค่ ม.6 มั่งอยู่ไม่ตรงสายงานมั่ง แต่เด็กเมื่อวานซืนเพิ่งมาทำงาน 2-3 ปีกลับได้เงินช่วยพิเศษ 900 ต่อเดือน แต่เรา 20ปีได้อะไรบ้างทั้งๆที่ตลอด 20ปี เราทำเพื่อร.พ.มาโดยตลอด แถมวันลาพักผ่อนก็ไม่มีให้ ลากิจหักเงินเดือน และที่สุดๆลาป่วยใน 1ปี เกิน15วันโดนหักเงินอีก ทั้งๆที่มีใบรับรองแพทย์ๆวินิจฉัยว่าสมควรให้หยุดพักมิได้หยุดโดยพละการ แล้วอะไรคือความถูกต้อง มันยุติธรรมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวอย่างเรามั้ย การทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พวกเรามีมากกว่าพวกที่กินเงินประจำตำแหน่งบางคนเสียด้วยซ้ำไป ขอวิงวอนท่านผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับพวกเราลูกจ้างชั่วคราว ร.พน่านด้วย

ผู้ช่วยน่าน
IP: xxx.172.122.218
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างฝ่่ายทันตกรรมได้แต่เงินเดือน 6840 ทั้งที่ทำงานมา 13ปีทำงานก็เหมือนผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกอย่าง ความเสี่ยงก็เยอะใหนจะต้องเจอสารปรอท ใหนจะหูตึงเพราะเครื่องปั๊มลม สายตาก็สั้นเพราะต้องก้มช่วยข้างเก้าอี้ที่ส่องไฟตลอด ทั้งที่จบปริญญาแล้วเงิน 900 ก็ไม่ได้อ้างว่าทำงานไม่ตรงกับวุฒิมั้ง วอนผู้ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ เห็นใจผู้ช่วย(ลูกจ้าง)ด้วย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้เวียงสา
IP: xxx.175.199.61
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วคับผมทำงานมา5ปีเต็มเหนื่อยสายตัวแทบขาดทำงาน7โมงครึ่งเลิกงานบางที่งานค้างต้องทำถึง4ทุ่มคนไข้เยอะมากงานปราศจากเชื้อเราก็ทำ แถมงานแพ็คยา งานสกรีนคนไข้ งานบัตรทอง งานบันทึกข้อมูล18แฟ้มทำเองหมดทุกอย่างขอบอกว่าเหนื่อยมากกกกกกกกแต่ผลสุดท้ายพอฤดูการประเมินกลับให้คะแนนเราน้อยกว่าคนอื่นๆ ในทางตรงกันข้ามเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ขึ้นเอาๆปีละกี่หน ทั้งๆที่เงินเดือนของเรามันก็แค่เศษเสี้ยววของเงินเดือนพวกข้าราชการซะอีก แถมงานอะไรก็โยนมาให้ลูกจ้างทำหมดทุกอย่างคุณมีก็แต่นั่งตรวจอย่างเดียวยังมาบ่นว่าเหนื่อย แล้วลูกจ้างอย่างเราล่ะไม่เหนื่อยรึไง เงินเดือนจะขึ้นแต่ละปีแค่ร้อยสอง ร้อยบาทยังไม่อยากให้อ้างสถานะการเงินไม่ดีบ้างอะไรบ้างแถมอยู่ในที่ทำงานกลับถูกกดอีกพูดอะไรนิดก็ผิดแล้ว ถูกหมายหัวทันทีจะไม่ให้ผ่านการประเมินมั้งแบบนี้งานหนัก สภาวะรอบข้างสุดแสนจะเซ็งถ้าไม่เป็นเพราะเรารักงานนี้จะไม่มีทางที่จะทนอยู่แน่นอน

ยังไงขอวอนท่านรัฐมนตรีหรือท่านผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบช่วยกรุณาก้มลงมามองดูความจริงในวันนี้ในหน่วยงานสาธารณสุขด้วยเถอะคับ

ลูกจ้างชั่วสมเด็จ ฯ
IP: xxx.53.131.33
เขียนเมื่อ 

1ม.ค 55 พวกเราจะมีข่าวดีบางไหมคะ อยากได้ยินข่าวดีบาง จะมีกำลังใจทำงานมากขึ้น

ลูกจ้าวชั่วคราวขอนแก่น
IP: xxx.183.65.121
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้ใหญ่ที่เคารพรักผวกผมกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลทางขอนแก่นอยากให้ท่านเห็นใจพวกกระผมบ้างนะครับบางคนทำงานมามากกว่า 10 ปีก็เงินเดือนเท่าเดิมครับหาตำแหน่งที่จะบรรรจุก็ไม่มีครับลูกจ้างประจำเกษียนแล้วพวกผมก็รอความหวังจะได้บรรจุต่อก็ไม่มีวี่แววเลยครับรอความหวังมานานถ้าลาออกก็ไม่มีเงินที่จะมาใช้หนี้ต่างๆขอความเห็นใจพวกกระผมบ้างนะครับออกมาสอบถามเยี่ยมเยือนพวกผมบ้างครับรอความเมตตาจากนายตลอดมาครับผม

ลูกจ้างชั่ว...
IP: xxx.5.72.2
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน จะมีการปรับค่าแรงตามรัฐบาลประกศไหมครับ?

ลภัทรสร
IP: xxx.46.160.2
เขียนเมื่อ 

เราเป็นพนักงารราชการอยู่แล้ว มีโอกาสที่จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่  ถ้ามีโอกาสก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาก  และเหตุไฉนเล่าพนักงานราชการ จึงไปใช้สวัสดิประกันสังคมอยู่หล่ะ ไหนเริ่มแรกบอกว่าศักดิ์และสิทธิของพนักงานราชการเที่ยบเท่าข้าราชการทุกอย่าง  ไหนแค่เบิกเล่าเรียนบุตรย้งไม่ได้  เบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาก็ไม่ได้อีก  แบบนีัจะเรียกว่าเทียบเท่าศักดิ์สิทธิได้งัย จริงมั้ยหละ  เราถือว่า...ที่พูดมานั้นโกหกคำโต...นะ...จากกลุมพนักงานราชการครั...... ทำไมไม่ออกเป็นกฎหมายหรือกฎของกระทรวงสาธา......ไปเลย   กำลังรอคำตอบอยู่นะครั......

ลูกจ้างชั่วคราว
IP: xxx.53.227.111
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่รัฐบาลจะบรรจุให้กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเสียที ตามที่ิ่านข่าวก้อว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.55 บ้างก้อ ม.ค.56 บ้างก้อ กพ.56 แต่ในขณะเดียวกันก้อยังไม่มีวี่แววเลย แล้วความแน่นอน และความชัดเจนจะกำหนดได้เมื่อไหร่ ทุกคนต่างก้อรอความหวังว่าจะดั้ยบรรจุในเร็ววัน อยากร้องขอความเห็นใจบ้างเพราะงานที่ทำก้อใช่ว่าจะน้อยกว่าข้าราชการ ยิ่งได้ทำมากกว่าด้วยซ้ำ เงินเดือนก้อขึ้นให้ปีละครั้ง คราวละำไม่เกิน 100 -200 บาท และใช่ว่าจะได้ 6 เปอร์เซ็นทุกคน คนไหนประจบเก่งก้อได้ และตามที่อ่านจากความคิดเห็นข้างต้น การทำงานที่ไม่ตรงตามสายงานที่ทำมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ก้อไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเลย อย่างนี้เราสามารถที่จะร้องเรียนได้หรือไม่ค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว
IP: xxx.183.57.235
เขียนเมื่อ 

ทำงานที่ รพ.มา 17 ปีแล้ว ตำแหน่งเดิมเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ แล้วได้ศึกษาต่อ จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิ อนุปริญญา ก็ได้ปรับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจ้างตามวุฒิ และได้เงินค่าตอบแทนเดือนละ 900 บาท มาตลอด OT ก็ได้ วันละ 480 บาท แต่พอมาปี 2556 โดนตัดค่าตอบแทน และปรับตำแหน่งมาเป็น พนักงานเก็บเอกสาร ส่วน OTก็น่าจะโดนลด เหลือ 300 บาท อยากทราบว่าในเมื่อให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแล้วทำไมต้องปรับเป็นอย่างอื่นด้วย แล้วรายรับก็ลดลง เงินเดือนก็น้อย รายจ่ายก็มาก แล้วอย่างนี้ลูกจ้างจะมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ได้อย่างไง ภาระงานก็มากทำงานเกินตัว

ลูกจ้างสายสนับสนุน(ผู้ช่วยเหลือคนไข้ + คนงาน)
IP: xxx.207.39.234
เขียนเมื่อ 

อยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานเป็นเวร  มีค่าพรีเมี่ยมเหมือนพยาบาลมั้ง ไม่เอามากขอแค่สักเวรละ40-50 บาทก็ได้ เพราะก็ขึ้นเวรบ่าย เวรดึกเหมือนกัน เพราะว่าสภาพร่างกายก็เหนื่อยเหมือนกัน

ลูกจ้างชั่วคราวเอราวัณ
IP: xxx.183.239.209
เขียนเมื่อ 

อยากจะทราบค่ะ เรื่องกรอบกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะได้ทำงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมาถ้าหากว่าเดิมแล้วที่โรงพยาบาลชุมชนมีจำนวนเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เกินมา มากกว่าที่ทางกระทรวงกำหนดไว้ ท่านจะทำอย่างไรกับลูกจ้างที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพราะดิฉันก็ทำงานใน รพ.ชุมชน ที่กำลังจะเข้าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่จะบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็น พนักงานกระทรวง และแต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่บางจุด คนล้นงาน ก็เลยอยากทราบว่าท่านจะมีนโยบายอย่างไรต่อไป จะรองรับลูกจ้างที่เหลือทั้งหมดเลยรึป่าวคะ

ลูกจ้างสายสนับสนุน(ผู้ช่วยเหลือคนไข้ )ตาก
IP: xxx.53.7.175
เขียนเมื่อ 

จบวุฒิปริญญาตรี วุฒิปวส.บัญชี แต่ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาทำอะไรได้เลยเพราะอยู่กลุ่มสนับสนุนกึ่งฝีมือตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้แต่ลักษณะงานเป็นคนงานส่วนอีกคนจบวุฒิ ม.6 มาตำแหน่งเดียวกันแต่ลักษณะงานทำคอมอยู่างเดียว ที่เค้าให้จัดคนให้ตรงสายงานผอ.ก็ไม่เห็นด้วยกลับบอกเค้าเข้ามาก่อนแต่ทราบมาว่าตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ให้บรรจุครั้งนี้ไม่ดูว่าใครทำมาก่อนกี่ปีแต่ให้จัดคนให้ตรงกับวุฒิและการศึกษาเพื่อปรับฐานเงินเดือน แบบนี้เหตุผลที่ถูกต้องคืออะไรคะอยากทราบมากๆเลยหรือนู๋คิดไปเองเพราะผอ.เค้าบอกอยากอยู่ก็อยู่ไม่ทำก็ออกไปทั้งที่นู๋เข้ามาอยู๋ที่นี่3ปีได้รับการประเมินระดับดีมาก3ปีซ้อนกันเลยนะคะคนจบม.6 ทำคอมอย่างเดียวคนไข้วันละไม่เกิน10คนได้ถามว่าวันๆทำอะไร แต่นู๋ทำหน้าที่คนานทุกอย่างงานผอ.บางส่วนงานพยาบาลบางส่วนงานสอ.อีกบางส่วน คุณคิดว่ามันยุติธรรมหรือเปล่า ก็ผู้ช่วยเหลือคนไข้เหมือนกันแต่ทำไมไม่ทำงานอะไรเลยแถมหัวหน้ายังให้ท้ายอีกสงสารทุกคนมีภาระทั้งนั้นทำไมไม่แยกนู๋ออกไปข้างนอก15นาทีก็ต้องขออนุญาติเซ็ฯสมุดขออนุญาติแต่คนจบม.6 ไปธุระตั้งแต่บ่าย 2 กลับบ้านเลย อีกวันก็บ่าย 3 อีกวันก็ขอประชุมแทนแม่ในชุมชน และต้องไปข้างนอกทุกๆบ่าย3หรือน้อยกว่านั้นกลับไม่ต้องเซ็นอะไรเลยและหัวหน้าบอกว่าสมุดเซ็นชื่อต้องนำมาพิจารณาการขึ้นเงินเดือนด้วน คุณๆๆๆๆคิดว่าดิฉันคิดมากไปหรือเปล่าที่คิดว่า ผอ.ลำเอียง

ลูกจ้างแผนกเอ็กซเรย์
IP: xxx.179.153.209
เขียนเมื่อ 

ผมทำงานอยู่ แผนกเอ็กซเรย์ คนเดียวมา11ปี ผ่านการฝึกแค่ 3 เดือน มีหัวหน้าเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึงไม่ได้เรียนเกียวกับรังสีมาเลย  คอยดูแลเรื่องเอกสาร ส่วนเรื่องการทำงานทุกอย่างผมทำคนเดียว ตั้งแต่ เก็บกวาด   รับบัตร  ลงทะเบียง  เอ็กซเรย์ผู้ป่วย  ล้างฟิล์ม    QCฟิล์ม  ผสมน้ำยาเอง เบิกพัสดุต่างๆๆของหน่วยงาน สรุปเราทำเองคนเดียว 2 ปีมาแล้วที่หน่วยงานของผมประเมินหน่วยงานคุณภาพในระดับจังหวัด คือโรงพยาบาลใน จังหวัดมี 11 โรง ประกวดหน่วยงานแข่งกันซึงหน่วยงานของผมไม่มีนักรังสีเลย แต่สามาตรประกวดได้เหรียนเงิน ปี่นี้เป็ปี่ที่2 ท่ได้ คือ ติด 1ใน4 หน่วยงานเอ็กซเรย์คุณภาพในระดับจังหวัด ทุกวันนี้ยังทำงานคนเดียว อัตราผู้ป่วย 20 รายต่อวัน 3 รายนอกเวลาราชการ ประกาศรับนักรังสีมา 7 ปีไม่มีเลยซักคน ฮา แล้วผมจะมีโอกาศบรรจุใหมคับเหนื่อยจนท้อใจ

เวชปฏิบัติ ครอบครัว และชุมชน
IP: xxx.10.248.73
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ฝ่ายนี้ เปิดสอบ พนักงานทั่วไป แต่ผมมีวุฒิ ปวช ปริญญาตรี แต่ลักษณะงานที่ทำ เหมือนทำแทน นวก. โรคระบาด ไข้เลือดออก วัณโรค สอบสวนโรค ส่งรายงานระบาด506 รายงานILI   ทำสิ่งแวดล้อม ทส.1 ทส.2 พิมพ์เอกสาร ช่วยคลินิค ANC คลินิกเด็ก ติดต่อประสานงาน อสม. สำรวจลูกน้ำยุงลาย ดูคนไข้TB แล้วก็มีความหวังเมื่อได้ยินข่าวลูกจ้าง จะได้ปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่พอได้ฟัง น้ำตาแทบตกใน วุฒิป.ตรี ปวช. คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ ปรับเป็นตำแหน่งได้ในฝ่าย เพราะไม่มีตำแหน่ง ทางเยียวยาที่ได้ฟังคือ ปรับเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือพนักงานทั่วไปเหมือนเก่า วุฒิม.6 แต่ม.6 ผมไม่มีวุฒิที่ตรงกับฝ่ายงานก็เลยปรับให้เงินน้อยเท่าวุฒิม.6 แต่ที่บอกวุฒิไม่ตรงให้ปรับเป็นตำแหน่งที่สามารถลงได้ แล้ว ปวช กับ ป.ตรีผมมีไว้ทำไม แล้วจริงๆน่าจะระบุตอนสอบ ทำงานลักษณะนี้ฝ่ายนี้ รับสาขา... ว่าไป ถ้าให้ปรับเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือพนักงานทั่วไป จะมีการระบุขอบเขตงานไหม เพราะที่ทำ คือมันน่าจะเกินจากผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือพนักงานทั่วไป ซึ่งตอนนี้ ยังไม่รู้จะได้ตำแหน่งไหน ซึ่งมีวุฒิป.ตรี ปวช. ไม่ช่วยอะไรเลย แต่จบคอมมา ก็มาเรียนรู้แล้วก็ทำงานประสบผลสำเร็จเหมือนกันนะ ส่วนเพื่อนร่วมงาน สอบธุรการทำงานมา5 ปี พอปรับตำแหน่ง บอกในฝ่ายไม่มีธุรการ โดนลดวุฒิ โดนเปลี่ยนตำแหน่ง แล้วที่สำคัญเงินลด ขอระบายความในใจเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ ปล. น่าจะดูลักษณะงานแล้วประเมินตำแหน่ง เพราะต้องให้หัวหน้า กรรมการประเมินอยู่แล้ว ว่าสมควรปรับตำแหน่งมากกว่า ดูวุฒิแล้วปรับ แต่วุฒิประกอบควบคู่ไปด้วยกันได้ เพราะโดนลดวุฒิเปลี่ยนตำแหน่ง ลดเงิน ก็ทำงานลักษณะเดิมอยู่ดี นอกจาก เปลี่ยนตำแหน่ง แล้วระบุขอบเขตงานนั้นมาด้วย

ลูกจ้าง เงินโครงการ ตราด
IP: xxx.52.48.237
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกจ้าง ใช้เงินโครงการ จ้างปีต่อปี มีการประเมินเป็นรายปี อยากจะถามว่า จะสามารถเลื่อนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้หรือไม่ เพราะไม่ได้ใช้เงินบำรุงจ้าง ทำงานมาก็ 8 ปีเต็มแล้วค่ะ เงินเดือน 8500 บาท สวัสดิการอื่นก็ไม่มีอะไรเลย 

ลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสันป่าตองเชียงใหม่
IP: xxx.174.21.226
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ต่ำกว่าพนักงานประกอบอาหารหรือไม่ช่วยบอกที

ลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสันป่าตองเชียงใหม่
IP: xxx.174.21.226
เขียนเมื่อ 

ถ้าตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ต่ำต้อยมากไม่มีความก้าวหน้างั้นประกาศเลยว่าต่อไปทุกท่าน ทุกคนอย่าไปทำเลยตำแหน่ง ช่วยบอกลูก ๆ หลาน ๆ ในอนาคตอย่าทำเลยตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทำแทบตายไม่มีความเจริญก้าวหน้าเงินเดือนขึ้นน้อย ไปทำตำแหน่งอื่น ๆดีกว่า แต่ต้องดูที่เส่้นอีกแล้วมั้งในประเทศไทย