-  การใช้ความรู้จากประสบการณ์ ทฤษฏี การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

-  วินิจฉัยและให้การบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมตอบสนองของบุคคลได้กว้าง

-  ให้การบำบัดในปัญหาที่มีความวับซ้อนทั้งร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ

-  ให้การบำบัดในภาวะที่ไม่สามารถทำนายได้