APN ต่างจากพยาบาลที่มีประสบการณ์อย่างไร

APN ต่างจากพยาบาลที่มีประสบการณ์อย่างไร

-  การใช้ความรู้จากประสบการณ์ ทฤษฏี การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

-  วินิจฉัยและให้การบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมตอบสนองของบุคคลได้กว้าง

-  ให้การบำบัดในปัญหาที่มีความวับซ้อนทั้งร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ

-  ให้การบำบัดในภาวะที่ไม่สามารถทำนายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)