แรงผลักดันของผู้ชำนาญการเกิดจากไหน

แรงผลักดันทางสังคม

25">

  การเกิดผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชายในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะนั้นมักจะเกิดจากแรงผลักดันทางสังคม 3 ประการ

1.  มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นในสาขานั้น

2.  มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

3.  ความต้องการของสาธารณชน

   วึ่งแรงผลักดันทางสังคม 3 ประการนี้มีผลให้เกิดผู้ชำนายการหรือผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลขึ้น นอกจากนั้นการเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางการแพทย์ มีส่วนผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชายทางการพยาบาลขึ้น อย่างไรก็ตามการเกิดผู้ชำนายการพยาบาลในประเทศไทยนั้นเป็นการเกิดอย่างไม่เป็นระบบ และมิได้แยกแยะระดับของการปฏิบัติไว้ชัดเจน วึ่งอาจก่อให้เกิดปัยหาในการพัฒนาพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่งนี้ต่อไปในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)