วืธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ขาดประสบการณ์สามารถดำเนินการได้ โดยเริ่มต้นที่นักเรียนต้องมีความตั้งใจ และความสนใจ ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็สามารถออกแบบขั้นตอน การดำเนินงานดังนี้ 1. แนวทางในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ เช่น จากหนังสือ จากอินเตอร์เน็ต ครูหรือผู้รู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญา 2. ออกแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างขุมความรู้หรือตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 3. ออกแบบการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. ทดลอง บันทึกผลการทดลองและวิเคราะห์สรุปผล นำเสนอความรู้ที่ได้ในรูปแบบของเอกสารหรือนิทรรศการ ข้อสังเกต ปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำโครงงาน คือ ความร่วมมือของทุกคนในกลุ่ม การร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การร่วมแก้ปัญหา และที่มีส่วนเสริมความสำเร็จของการทำโครงงานของนักเรียนนอกจากครูที่ปรึกษาแล้ว พ่อแม่และชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้คำปรึกษาหรือให้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา