ปัจจุบันนักเรียนเป็นส่วนมากยังขาดการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เด็กส่วนใหญ่จะไม่ยอมคิดซึ่งจะเป็นปัญหามากในการเรียนชั้นสูงต่อไป ครูผู้สอนก็หนักใจ พยายามสร้างแบบฝึกในการคิดให้นักเรียนได้ฝึกการคิดบ่อยๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์กับนักเรียน ก็มีนักเรียนเป็นส่วนมากที่ดีขึ้น มีบางส่วนที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ในยุคนี้การคิดวิเคราะห์มีความสำคัญมากในการเรียนรู้ เราจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากนะค่ะ