หลังจากที่สำนักงานเลขานุการหลายแห่งในมน. ได้ประเมินการประกันคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมพยามเอียงหูฟัง ว่าจะมีหน่วยงานไหนพูดกันถึงองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานบ้างนะ ที่พวกเราชาว Office KM ได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นบันไดนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังเห็นเงียบ ๆ กันอยู่

     ผมเลยขอนำเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ ของเดิมมานำเสนออีกรอบครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
  • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า
    - ควรกำหนดระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ข้อที่ 4 เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เช่น มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0

    - พิจารณาปรับเพิ่ม เกณฑ์การตัดสินในดัชนีนี้ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ กพร. ในมิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

        ชาว Office KM ในกลุ่มงานธุรการคิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      12  ต.ค. 49