การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้กิจกรรมของเล่นนำ เช่น จรวดขวดน้ำ เมื่อนักเรียนได้ทดลองปล่อยจรวดขวดน้ำ อย่างสนุกสนานในลักษณะการเล่นของเล่นแล้ว ก็ให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถาม เพื่อช่วยกันค้นหาคำตอบ เช่น 1. จรวดขวดน้ำเคลื่อนที่ได้อย่างไร 2. มุมยิงของจรวดขวดน้ำมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร 3. แรงดันในจรวดขวดน้ำเกิดจากอะไรบ้าง เป็นต้น จากคำถามดังกล่าวทำให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบจากการศึกษาในวิชา ฟิสิกส์ เช่น เรื่องโปรเจคไตล์ เรื่องแรงดันของ-ไหล รวมทั้งการเคลื่อนที่แนวดิ่ง แนวราบ และวิถีโค้ง ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น จึงเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ในลักษณะ play and learn