น้ำ แข็งแห้งทำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่แข็งตัว เวลาหยิบน้ำแข็งแห้ง อย่าใช้มือเปล่า นิ้วมือจะพองไหม้ ให้สวมถุงมือ หรือหุ้มมือด้วยกระดาษแห้งอย่างหนา