มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทำบุญเปิดสถานีวิทยุ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศ อาคารพระราชธรรมานุวัตร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระธรรมฐิติญาณ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญครบรอบ ๑ ปี การจัดตั้งสถานีวิทยุ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด คลื่น 105.10 MHz โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร อาจนิยม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้จัดโครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ และได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขึ้นในรูปแบบบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้

๑. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและห้องปฏิบัติการของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

๒. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยทางด้านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ

๓. เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยรายกานที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒธรรม เศรษฐกิจ และสังคม

๔. เพื่อเป็นสถานที่เพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน

๕. เพื่อเป็นสื่อกลางของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และสังคม รวมทั้งเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

สำหรับงบประมาณในการจัดตั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก

๑. พระครูสุวรรณโชติวัฒน์ วัดโคกสมบูรณ์ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. แม่ชีดวงพร  ธรรมเปิดโลก วัดป่าวรคุณ บ้านพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. นายยศภัทร  ปากวิเศษ

๔. พระครูวินัยธรสุริยันต์ โฆสปญฺโญ  วัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

๕. พระครูวินัยธรปริพัฒน์ ติกขปญฺโญ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดทำห้องส่งด้วย ในการนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากภิกษุณีดวงพร รัตนธรรมวารี(แม่ชีดวงพร  ธรรมเปิดโลก)ได้มอบเงินเพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการสถานีวิทยุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)และยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำบุญฯ ครั้งนี้ด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)