พอดีกำลังรันโปรแกรมอยู่ แล้ัวเกิดปัญหาดังนี้ครับ
p8_12489: (6.243597) xx_shmalloc: returning NULL; requested 3801600 bytes
p8_12489: (6.243731) p4_shmalloc returning NULL; request = 3801600 bytes
You can increase the amount of memory by setting the environment variable
P4_GLOBMEMSIZE (in bytes); the current size is 4194304
p8_12489: p4_error: alloc_p4_msg failed: 0
Broken pipe
 แก้โดย เพิ่มขนาดของ P4_GLOBMEMSIZE
 export   P4_GLOBMEMSIZE=200000000