• เมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมา กลุ่มทำงานการจัดการความรู้ มมส. ได้ นัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ ร่างแผนการจัดการความรู้ มมส. ปี 2550 ที่ ห้อง 5309 คณะศึกษาศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณเอื้อของเรา จากการประชุมครั้งที่แล้ว ผลการประชุมเราได้ร่างแผนประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ ในครั้งต่อไปเราจะคุยกันต่อในรายละเอียด ถึงแผนปฏิบัติการ และ โครงการต่าง ๆ
  • วันนี้อ่านบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ในหัวข้อ
    KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 178. หลักการออกแบบ KM ในองค์กร  ที่ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการคิดและทำแผน MSUKM จึงอยากจะเสนอให้กลุ่มทำงาน MSUKM ทุกท่าน ได้อ่านบันทึกนี้เพื่อนำแนวคิดมาประกอบการทำแผนด้วยครับ