ตามที่ สพท.นม.1 แจ้งให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้แจ้งให้ครูที่สนใจส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปี 2549 นั้น   ปรากฏว่า  ซึ่งมีโรงเรียนต่อไปนี้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม คือ ดอนท้าววิทยา บ้านหญ้าคา วทอ.  บ้านหนองสมอ ฯ  บุญวัฒนา  ตำบลโคกกรวด  สวนหม่อน  บ้านบึงตะโก  บุญเหลือวิทยานุสรณ์  เมืองนครราชสีมา  บึงสาลี  สุขานารี  สุรนารีวิทยา 2  เสนานุเคราะห์  บ้านหนองกระทุ่ม  วัดสระแก้ว       สุรธรรมพิทักษ์     บ้านเมืองที     บ้านธารปราสาท   บ้านด่านติง  บ้านหนองหว้า ฯ  สุรนารีวิทยา  มะค่าวิทยา  บ้านพลกรัง  สามัคคีรถไฟและบึงพญาปราบ

          ขอขอบคุณครูมืออาชีพทุกท่านที่ได้ใชการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานของท่านและเป็นการเผยแพร่ผลงานของท่านด้วย   นอกจากนั้นขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

          ในโอกาสต่อไปจะได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูมืออาชีพแต่ละคน