สุขชุมชน คือสุขจากฐานรากของครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ภายใต้เครื่องหมาย หัวใจสีแดง เล็ก ผสมผสานหัวใจใหญ่ อยู่ภายใต้หลังคาบ้าน ซึ่งหมายถึง"ความรัก ความเสมอ ภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่น

       


 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสร้างสุข ให้เกิดในชุมชน ในอดีต

สถาบันครอบครัว เป็นเป็นสถาบันใหญ่ จึงมีคำกล่าวว่า เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์

วานว่านเครือ ลูกเต็มบ้าน หลานเ็ต็มเมือง ในความหมายที่เป็นสถาบันครอบครัวที่ยิ่ง

ใหญ่ 

        มาถึงปัจจุบันสภาพเศรฐกิจและสังคมเปลี่ยน คุณผู้หญิงเก่งขึ้น ทำงานมากขึ้น

 การพึ่งพาผู้ชายน้อยลง คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัว

เชิงเดี่ยว พ่อ แม่ต้องออกไปทำงาน ฝากลูกไว้กับตายาย หรือพี่เลี้ยงแล้วกรณีย์ จึง

ทำให้เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างสุขให้ครอบครัว ตามสภาพความ

จำเป็นในปัจจุบัน เมื่อหลายปีก่อน นักเขียนผู้หญิงท่านหนึ่งเขียนวรรณชื่อ"ความล่ม

สลายของสถาครอบครัวที่ไม่อาจเยียวยา" บอกเล่าสภาพปัญหาของสังคมครอบครัว

ไว้เห็นถึงความเจ็บปวดที่สถาบันหลักในชุมชนแตกสลาย    

        มาถึงปี 2547 ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คิดโครงการ

 ศูนย์พัฒนาครอบครัว นำร่องใน 75 จังหวัดในขณะนั้น ภายใต้เครื่องหมาย หัวใจสีแดง

เล็ก ผสมผสานหัวใจใหญ่ อยู่ภายใต้หลังคาบ้าน ซึ่งหมายถึง"ความรัก  ความเสมอ

ภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่น" 


เด็กๆสนใจการสาธิตทำยาหม่องสมุนไพร 

       ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบล

ปากพะยูน มองถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จัดโครงการกิจกรรมครอบครัว

เสมอมา ปี 2553 จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่ ได้รับงบ

ประมาณจาก สสส.เข้าค่ายร่วมกันพ่อ แม่ ลูก  ปี2556 จัดโครงการต่อยอด ต่อ

เนื่องจากเข้าค่ายกิจกรรม มาเป็น ครอบครัวอบอุ่น พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย จัด

กิจกรรมไปเมื่อวันที่ 28- 29 มิถุนายน2556 ที่ผ่านมา วันที่2 ของโครงการ นำ

ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 40 ครอบครัว 80 กว่าชีวิต เพราะหลายครอบครัว มาพร้อม

กัน พ่อแม่และลูกๆ ปีนี้ออกแบบกิจกรรมให้ได้กอดกัน และสร้างสัมพันธ์ครอบครัวกัน

นอกสถานที่ โดยไม่เชิญวิทยากร แต่นำกลุ่มเป้าหมายไปให้วิทยากรถึงที่ อาหาร

สถานที่และทุกๆอย่าง ทางวิทยากรเป็นคนจัดการออกแบบ โดยมีเป้าหมายในช่วง

บ่ายให้เกิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ทางประธานศูนย์ประธานโครงการมีหน้าที่นำ

กลุ่มเป้าหมายให้ถึงที่หมาย ให้ได้กิจกรรมตามความคาดหมาย ครอบครัวเกิดความ

สัมพันธ์ตามหมายมุ่ง จึงมุ่งหน้านำกลุ่มเป้าหมายไปสู่ โรงเรียนบ้านควนประกอบ

หรือหลาแม็ง อำเภอกงหรา  หมอหวาน หมอภูมิปัญญษสมุนไพรวิทยากร


          ณ.ที่นี้ มีเกลอเขาเกลอควนของผู้เขียนนาม "หมอหวาน"  คุณ หร้อหวาน วัชร

จิรโสภณ  รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ พ่อ แม่ ลูก กับเจ้าถิ่น

ด้วยความยินดีกันทั้งสองฝ่าย มีของแถมของฝากจากวิทยากรในเรื่องต้นทุนชีวิต ผลิต

น้ำมันยาหม่องสมุนไพร ช่วยกันทำแล้วนำกลับไปบ้านทุกคนได้ยาหม่องที่ร่วมทำกัน

ทุกคน

         อิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง แกงเลียง"พระรามชมดง" ที่นำผักหลากชนิดมาให้ชิม 

ช่วงบ่ายทีมวิทยาซึ่งเป็นบัณฑิตอาสา ของ มอ.มาสรุปความเห็นของพ่อ แม่ลูกให้ที่

ประชุมฟัง  จากนั้นก็แจกคูปองอาหารว่างมูลค่า 20 บาท ให้ทุกคนไปจ่ายที่น้ำตกน้ำ

น้อย ถือเป็นการจัดการใหม่ของศูนย์ฯ

        หลังจากนั้นก็ยกขบวนครอบครัวสัมพันธ์ไปเล่นน้ำตก น้ำน้อย ซึ่งเป็นน้ำตก

ปลอดแอลกอฮอล์ ที่เงียบ สงบ เหมาะแก่การชมธรรมชาติ มีผู้ จรี มาบริการอำนวย

ความสะดวก แต่เด็กยังไม่จุใจ ตัวเล็กๆอยากไปเล่นห่วงยาง จึงจัดการนำไปที่น้ำตก

ไพรวัลย์ น้ำตกที่เลื่องชื่อ ลือนามติดอันดับการท่องเที่ยวของพัทลุง 

     ณ.ที่นี้เด็กๆมีความสุขกันทุกคน พ่อแม่หลายคนลงเล่นน้ำกับลูก พูดกับลูก ทักทาย

ห้ามปรามด้วยความห่วงใย

      ผู้เขียนมีสุขที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ แม้งบประมาณจะปานปลายแต่สิ่งที่ได้เกินคุ้ม 

เห็นลูกกอดแม่ แม่กอดลูก อิงแอบซบ ด้วยอบอุ่น เป็นความสุขในการทำงานชุมชน 

ทำงานครอบครัว และอีกหนึ่งความสุขของผู้เขียนใน 5 ความสุขประจำวันที่อาจารย์จัน

ตั้งโจทย์มา สุขครอบครัว สุขชุมชนสุขคนทำงาน สุขลุงวอญ่า ........ครอบครัวชาวปากพะยูนสู้ๆๆๆๆๆสุขของลุง วอ      การบูรณาการ(พลอยกัน)ในโครงการนี้


ขอบคุณ พมจ.(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ที่สนับสนุนงบประมาณ 

 ขอบคุณ โครงการ"เมืองลุงสร้างสุข ที่สนับสนุน ป้ายโครงการ 

ขอบคุณ เทศบาลปากพะยูนที่สนับสนุนที่ทำการศูนย์พัฒนาครอบครัว 

ขอบคุณนายก ศราวุธ ทัศนาลีลาพร ที่สนับสนุน อาหารเย็น

 ขอบคุณ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูนที่สนับสนุนวิทยากร 

ขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากพะยูน นายธวัชชัย หนุนอนันต์และคณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) ที่มาให้กำลังใจ นำข้างแกงมาสมทบ มาสนับสนุน 

ขอบคุณประธานกรรมการชุมชน คุณอำพล สุบรรณพันธ์ คุณสมปอง เทพสุริวงค์ 

และทีมงาน ขอบคุณ ต้นทุนชีวิต ที่สนับสนุน อุปกรณ์การทำยาหม่องและสนับสนุนอุ

ปกรณเครื่องเขียน

ขอบคุณ หมอหวาน และทีมงานชาวกงหรา  และขอบคุณพี่น้องชาวปากพะยูนที่ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี  


นาย นเรศ หอมหวล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากพะยูน 

 30 มิย 56.ขอบคุณต้นทุนชีวิต


กอดลูกอบอุ่น ใต้อ้อมแขน


พ่อกอด


อิงแอบแนบซบ


นี้ก็สู้


รองนายกศุภชัย  ดีนกาหมีน ก็มาทั้งครอบครัว


แจกยาหม่องก่อนไปเที่ยวน้ำตก


สดชื่นเย็นสบายที่น้ำตกน้ำน้อย(ผามรกต)


สนุกสนานต่อที่น้ำตกไพรวัลย์คุณแม่สอนลูกด้วยรัก


คู่นี้ก็รัก


ชุดนี้ น้าสาวกับหลานๆ


และสุดท้าย ขอบคุณ คนนี้ที่อยู่เบื้องหลังความสุข คุณ อิสระ มะหมัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

(Yes. I need this reminder.)

I fly away and see the world from the skies.

I see nations, riches and avarice

I see rubbish piling up, water turning grey, brown and fouling

I see ugly greeds getting cosmatics, and goods or rather bads marketing

I miss my time as fledgling...at home in a nest

Mother, Father, siblings... interacting...family is best. 

sr 12/02/2250


เขียนเมื่อ 

ถ้าครอบครัวดี มีสุข  ครอบครัวเข้มแข็ง ทุกสถาบัน รวมทั้งสังคม ก็แข็งแรงจ้ะลุงวอ

ชื่นชม ศรัทธา กิจกรรมนี้มากเลยนะครับ

น้องชาย ชยพร  แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายสหาย ครับ


เขียนเมื่อ 

สุขใจกับท่านวอญ่าครับ ได้ประโยชน์ทางตรงอย่างที่เห็น ประโยชน์ทางอ้อมคิดว่ามีอีกมากเกินบรรยาย

เขียนเมื่อ 

ไม่หยุดนิ่งจริงๆวอญ่าท่านผู้เฒ่า

ขอบคุณพี่ชายมากมาย ที่ให้กรณีตัวอย่างการสร้างสุขในชุมชน ให้ได้นำไปปรับใช้ในชุมชนที่ตั้งฟาร์ม

น้องได้นำบันทึกของพี่ชาย ไปถอดบทเรียนการจัดการความสุข ใน Theme "Happy Society : สุขสังคม" มีกัลยาณมิตรมากมายได้เข้าไปอ่าน แต่รู้สึกว่าจะขาดความสมบูรณ์ ถ้าเจ้าของบันทึกที่ได้รับการนำไปถอดบทเรียน ยังไม่ได้แวะเข้าไปรับรู้ ถ้าว่างๆ ก็เชิญนะคะ ที่ http://www.gotoknow.org/posts/540899

ขอบคุณ ท่าน sr มาให้กำลังใจเป็นคนแรก

ขอบคุณน้องชาย ชยพร ที่ย้อนมา

หลายเพลา ห่างหาย การแลกเปลี่ยน

กล้วยไม้ป่า เคยศึกษามารู้เรียน

ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันผ่านG2K....

(สบายดีครับ น้องชาย อาจารย์ ชยพร)


สวัสดี น้องมะเดื่อ ไม่ได้แวะไปอ่านบันทึกหลายวันแล้ว 

เพราะมีกิจกรรมมากเลยแวลมาแวบไปในโกฯ

ขอบคุณท่านอาจารย์ JJ ระลึกครับท่าน

สวัสดีครับคุณ ระพี ตามไปอ่านนักสร้างเรื่อง กับนักสร้างภาพในบันทึกท่านแล้ว 

ชอบมากๆ องค์กรแห่งการแบ่งปัน สุขของคนสร้างภาพ

เรียนอาจารย์ น้องวิไล...

หลายวันมานี้ ช่วยขบวนชาวนา ในการขอให้รัฐจำนำข้า้วในราคาเดิม คือตันละหนึ่งหมื่นห้าพัน

ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าหลายจังหวัด  สุดท้ายทางรัฐบาลมีมติให้จำนำข้าวที่ตับละหนึ่งหมื่อนห้าพันบาทเหมือนเดิม

สำหรับการถอดบทเรียนบันทึกที่กรุณานำไปถอด ขอขอบคุณ อย่างสุง

เป็นกำลังใจให้คนอาสาทำงาน รับใช้ชุมชน ได้มีพลัง