" พยาบาลชุมชน "

แสดงว่าความรู้ในระดับปริญญาตรียังไม่เพียงพอที่จะทำวิจัยได้อย่างมั่นใจ

 

บันทึก......  พยาบาลชุมชนปากพะยูน

                         " ความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งของพยาบาลค่ะ......"                                  การนำวิจัยสู่งานประจำและทำงานประจำเป็นงานวิจัย       

              อีกความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งของพยาบาลนอกเหนือจากการปฏิบัติการพยาบาลตามที่ได้ฝึกฝนมาคือการทำวิจัย  พยาบาลทุกคนอาจจะมีโอกาสได้ทำวิจัยไม่เท่าเทียมกัน เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสก็ควรจะทราบว่า ปัญหาชนิดใดที่จะนำมาวิจัยไม่เท่าเทียมกัน เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสก็ควรจะทราบว่าปัญหาชนิดใดที่จะนำมาวิจัย

             ช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าพยาบาลมีการทำวิจัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากร งานวิจัยที่ยังกระจัดกระจาย ทำให้องค์ความรู้ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยไปใช้ยังมีน้อย
              จากการศึกษาของปาริชาติและคณะ (2545) พบว่า ข้อมูลประสบการณ์การทำวิจัย มีพยาบาลไม่เคยทำวิจัยมากถึง ร้อยละ 91.3 บางส่วนให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย เป็นงานที่ยากใช้เวลานาน  งานประจำที่ทำหนักมาก  และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  แสดงว่าความรู้ในระดับปริญญาตรียังไม่เพียงพอที่จะทำวิจัยได้อย่างมั่นใจ   อย่างไรก็ตามพยาบาลร้อยละ 78.8  ไม่เคยเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการทำวิจัย  แต่มีความสนใจที่จะเข้าอบรมดังกล่าวมากถึงร้อยละ 86.2 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าการวิจัยเป็นสิ่งที่พยาบาลทุกคนควรมีความรู้  การทำวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นและพยาบาลทุกคนควรทำได้ จำนวนร้อยละ 86.3 , 58.4 และ 51.3 ตามลำดับ  ระดับความรู้ของพยาบาลที่จะทำวิจัยได้พยาบาลให้ความเห็นว่าควรเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 62.4

             นั่นหมายถึงพยาบาลส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว   และควรเป็นความรู้ที่มากกว่าระดับปริญญาตรี เมื่อพูดถึงการวิจัย คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องของนักวิชาการ   แท้จริงแล้วการวิจัยและการทำงานเป็นเรื่องคู่กัน

            การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงานต่าง ๆ ต้องการการวิจัย การวิจัยไม่ใช่เรื่องห่างตัว วิธีวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะได้ ดังนั้นถ้าพยาบาลส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ นับได้ว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในระดับปริญญาโท


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.88
เขียนเมื่อ 

     ขอให้กำลังใจครับ เขียนได้ดีมาก ลองดูที่รูปแบบ (format) บ้างก็จะทำให้อ่านง่านขึ้น เทคนิดเล็ก ๆ นะครับ คือการ copy จากที่ที่เราพิมพ์ไว้ จากนั้นไปวางที่ Notepad ก่อน แล้วจึง copy จาก Notepad มาวางที่บันทึกนี้

     add เข้าชุมชนวิจัยฯ ด้วยนะ สำหรับ Blog นี้ ได้ส่งคำขอไปแล้วครับ

คำสำคัญ (Tags)

#พยาบาลชุมชน

หมายเลขบันทึก

5398

เขียน

15 Oct 2005 @ 11:34
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก