องค์การแห่งการเรียนรู้ "เครือข่ายไตรภาคีฯ"

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป้าหมายปลายสุดคือการจัดการความรู้ที่ได้มาไปพร้อม ๆ กันด้วย นอกเหนอจากผลการวิจัยและพัฒนาฯ แล้ว

     จากแนวทางการพัฒนาสวนราชการใหเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จากคู่มือของ กพร. คือ
          การสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
          ต้องมีการประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
          การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
          และสร้างความมีส่วนร่วมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาในงานให้เกิดประสิทธิภาพ
     ผมนั่งทบทวนเพื่อ (ยกร่าง) โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ปี 2549 ในภาคส่วนที่ระดับจังหวัดจะต้องดำเนินการ โดยมีเป้าหมายปลายสุดคือการจัดการความรู้ที่ได้มาไปพร้อม ๆ กันด้วย นอกเหนอจากผลการวิจัยและพัฒนาฯ ก็พอที่จะได้แนวคิดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง โดยการวางกรอบคิดตามนี้ แต่ในรายละเอียดกิจกรรมคงจะต้องนำไปพูดดุยกับทีมงานแกนนำอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)