แนวโน้มโลก

โลกาภิวัฒน์

แนวโน้มสถานการณ์โลก


ภายใต้ภาวะโลกาภิวัฒน์ที่ดำเนินไปในสังคมไทยและสังคมโลก เกิดภาวะไร้ระเบียบ ซึ่งส่งผลกระทบถึงกันเนื่องจากระบบส่วนใหญ่ของโลกเป็นระบบเปิดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของโลกให้ถ่องแท้ และปรับตัวได้อย่างเท่าทันเพื่อการคงอยู่และอยู่รอดขององค์การโดยแนวโน้มของโลกจะเข้าสู่ภาวะไร้ระเบียบยิ่งขึ้น โดยพิจารณาได้จาก
1.      การเริ่มต้นและเดินหน้าของเทคนิคสารสนเทศ การเข้ามีบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐาน อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมคมนาคมสารสนเทศ ทำให้เกิดอาชีพ รูปแบบการทำงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.      การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสู่สภาพการพึ่งพิงและแข่งขันกันเองของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งในระดับสากล พหุภาค ไตรภาค ทวิภาคีต่างๆ ทั้งใน อเมริกา ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา
3.      ภาวะระบบเศรษฐกิจเสรีเชิงอำนาจ มีการตรากฎเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี แต่มีการอิงอำนาจและทุน เพื่อสกัดและกำจัดคู่แข่งออกไปจากเวทีการค้านั้นๆ
4.      การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของประเทศกำลังพัฒนา และการลดลงของอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้เกิดภาระทางสังคม ในประเทศกำลังพัฒนามีภาระในการดูแลเด็กและเยาวชน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุ โดยที่แนวโน้มการทดแทนที่แตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อการโยกย้าย อพยพครั้งใหญ่ต่อไป
5.      การขยายตัวของเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.      การไหลเทของวัฒนธรรม เกิดการรับ เลือกสรร ประยุกต์วัฒนธรรมต่างๆ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ไปสู่ประเทศกำลังพัฒนา ทำให้เกิดความเข้ากันได้และการขัดแย้งกันของระบบวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆ
7.      กระแสชาตินิยมในชนกลุ่มน้อย ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรมใหญ่ของประเทศต่างๆ และในยุคที่ผ่านมาได้รับการกดทับไว้
8.      ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
9.      ปัญหาช่องว่างระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจ ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนยากจนที่ขยับกว้างขึ้น จะส่งผลให้นโยบายเชิงสวัสดิการได้รับการส่งเสริมมากขึ้น แต่ก็เป็นภาระอันหนักอึ้งของรัฐบาลประเทศต่างๆ
10.  การลดลงของระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ทั่วโลก
11.  การเพิ่มขึ้นหรือกลับมาของโรคภัยต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น AIDS , SARS, bird flu, Depressive

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)