ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรณีหอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค ที่หมอพื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยใช้นั้นมีมากกว่า 20 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดอาจจะมีหลายพันธุ์ โดยมีการใช้ทั้งหอยกาบเดี่ยว และหอยกาบคู่ สามารถ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ หอยแครง หอยขม หอยเบี้ย หอยสังข์ หอยโข่ง หอยกาบ หอยมุก หอยมือเสือ หอยจุ๊บแจง หอยตาวัว หอยนางรม หอยพิมพการัง หอยทาก หอยเชอรี่ หอยแมลงภู่ หอยหอม หอยหวาน หอยฝาน หอยนมสาว หอยกระจก หอยหลอด หอยชักตีน หอยเข็ม หอยหิน หอยขาว และหอย เม็ดมะม่วง รวมทั้งในตำรับยาบางขนานสามารถใช้เปลือกหอยชนิดใดก็ได้ทำเป็นยา โดยส่วนใหญ่จะใช้ เปลือกหอยเข้าตำรับยามากกว่าใช้ส่วนอื่น ๆ รายละเอียดติดตามได้ที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย URL: http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/project_data/index.htm

          สืบค้นข้อมูลโดย: กลุ่มเด็กทางเกวียน เรียนใช้อินเตอร์เน็ต (ส้มผิวเนียน ทางเกวียน)
          กำหนดโจทย์ : น้าชายขอบ
          กิจกรรม : อินเตอร์เน็ตใส ๆ ในช่วงปิดเทอม