แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). “การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5 , . วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มีวัตถุประสงค์ คือ  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 4. เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จำนวน 99 คน

ผลการวิจัยพบว่า   นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีพฤติกรรมทางจริยธรรม อยู่ในระดับสูง  และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะ กับพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ, พฤติกรรมทางจริยธรรม, หนังสือธรรม, พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, นักศึกษา
Abstract

The purposes of this research were to study The Ethical  Behaviors Development of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University Satisfaction by Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project.

The sample group are  99 Students . Level of statistical significance used in the analysis is 0.5.

  Major findings were as follows :

  1.The Satisfaction of  Dhamma book of Phra-ajahn Mitsuo Gavesako were at good level  and the Ethical  Behaviors was at high level at the 0.05 level.

  2.The Relationship between the Satisfaction of  Dhamma book  of Phra-ajahn Mitsuo Gavesako and Ethical  Behaviors were a positive correlation at the 0.01 level.

Keyword :  Satisfaction , Ethical  Behaviors , Dhamma book, Phra-ajahn Mitsuo Gavesako,Student
อ่านแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ได้ที่นี่ค่ะ


http://www.gotoknow.org/blog/researchtest


หมายเลขบันทึก: 538488เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 11:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 20:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)


   ... พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก  .... อ่านหนังสือของท่าน และ ฟังเทศ ..... มีความสุข นะคะ 


         พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี