Role Play เป็นวิธีการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่ผู้เรียนในวัยประถมให้ความสนใจมาก  เรื่อง  Cinderrella  ก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ผู้เรียนให้ความสนใจมาก  ที่จะ Role Play  เพราะมีความรู้เชื่อมโยงมาจากพื้นความรู้เดิมเป็นอย่างดีทุกคน

หลังจากตอบคำถามที่ผู้สอนตั้งคำถามจากภาพและฝึกอ่านจากบทเรียนแต่ละกลุ่มผู้เรียน  ก็จะจัดการประชุมวางแผนในการดำเนินการและฝึกซ้อม  จะมีผู้เรียนเพียง 1 คน  ที่ไม่มีความสุขในกิจกรรมนี้  สอบถามพบปัญหาว่า  ผู้เรียนดังกล่าว  ไม่ต้องการแต่งกายเป็นหญิง  คือสวมกระโปรง  สวมวิกผม  โพกศีรษะ  ผู้สอนจึงเสนอแนะให้เปลี่ยนบทบาท  แสดงเป็นหนูแทน

ส่วนผู้เรียนที่มารับบทเป็น Cinderella  ไม่แม่นบทพูด  ก็ใช้วิธีให้ผู้กำกับบอกบทได้  สำหรับบางกลุ่มอาจออกแบบการนำเสนอโดยใช้อุปกรณ์เป็นตุ๊กตาบาร์บี้และมีผู้พากย์  ก็น่าสนใจ  เพราะผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน  การดำเนินการก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อม  จนกว่าจะพร้อม  โดยให้คำแนะนำ  เสริมกำลังใจตลอดเวลา

หลังจากกิจกรรม Role Play  ผู้เรียนทุกคนจะทำสมุดนิmานเล่มเล็ก  เรื่อง Cinderella  โดยการคัด  และแปลความหมาย วิเคราะห์  จำแนก  Noun Verb Adjective  จากเนื้อเรื่อง