ในปีงบประมาณ2549    ดิฉันมอบให้หมอนภาช่วยเป็นคุณอำนวยโดยไปตามเก็บความรู้ต่างๆที่มีในตัวคนและหน่วยงานมาเก็บเป็น  Explicit  Knowledge        หน่วยที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันบันทึกเป็นหนังสือคือ    หมอพรชัยเขียนโรคผิวหน้งในผู้ป่วยเอดส์    คุณบุญช่วยเขียนคู่มือทางจุลชีววิทยาของผู้ป่วยเอดส์     คุณศิริรัตน์เขียนเกี่ยวกันการส่งspecmen และงานยาเสพติดเขียนคู่มือการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในคนไข้HIVที่ติดยาเสพติด

คุณหมอนภาต้องทำตัวเป็นคุณอำนวย    คอยตามและประสานงาน    ให้กำลังใจจนกระทั่งงานสำเร็จออกมาทำให้ดิฉันเองรู้สึกภูมิใจแทนคนที่เป็นเจ้าของผลงานมากๆค่ะ

ดิฉ้นขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการเขียนทุกท่านและผู้ประสานงานและงานพัสดุที่เป็นธุระให้ค่ะ