ประกาศรางวัล 3 รางวัล

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้บันทึกบลอกดีเด่น บลอกดีเด่น และบันทึกดีเด่น

ผลการตัดสินรางวัล


1.สรุปผลการประเมินการบันทึกข้อมูลบนบลอก

   ดูผลสรุปที่นี่

2.บลอกเกอร์(ผู้บันทึกบลอก)ดีเด่น 

 
  เกณฑ์ตัดสินบลอกเกอร์ดีเด่น
 

1. มีการเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองสม่ำเสมอ                   

2 .มีการเขียนบันทึกในบลอกเป็นระบบ                  

3. มีข้อคิดเห็นที่ได้รับจากเพื่อนสมาชิกจำนวนมาก                   

4. มีการส่งข้อคิดเห็นไปยังบันทึกของเพื่อนสมาชิกจำนวนมาก                    

5. มีความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม


3.บลอกดีเด่น และ

เกณฑ์ตัดสินบลอกดีเด่น
 1.
 มีการเขียนบันทึกกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 
 
  2
  .มี การเขียนบันทึกตามกิจกรรมสรุปงาน/แนะนำแหล่งความรู้ 
 
 
 
  3.
  มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก 
 
 
 
  4.
   มีข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอกและตอบคำถาม
 
 
 
  5. 
  มีการเขียนบันทึก ในบลอกเป็นระบบ 
 
 
 
  6.
  มีองค์ประกอบอื่นที่ใช้ประเมินอยู่ในระดับสูง
 


4.บันทึกดีเด่น1 และบันทึกดีเด่น2

เกณฑ์ตัดสินบันทึกดีเด่น
   
    1.
   
   มีการสรุปเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้จากการอ่าน
  
   
   2
   .มีข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์จากผู้บันทึก
  
   3.
   มีความคิดเห็นจากบุคคลอื่นเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ 
  
   
   4.
   มีบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาและได้ประโยชน์
  
   
   5.
   มีการโต้ตอบระหว่างผู้บันทึกกับผู้เข้ามาเรียนรู้
    
  
   
   6
   .มีจำนวนข้อคิดเห็นที่ได้รับสูงสุดและปัจจัยการประเมินข้ออื่นๆเหมาะสม
  

ดร.กฤษดา กรุดทอง ผู้ประกาศ  10 ตุลาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)