SHA สักแก้วไหมครับ


Seamless การทำงานในระดับต่างๆ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น

SHA สักแก้วไหมครับ 


    

SHA หรือ Spiritual in Health care& Appreciate.ทั้งสองคำนี้ให้ความหมายใกล้เคียงกันคือการให้บริการที่มีระบบ งานที่เอื้อเฟื้อและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์""แนวคิดมิติจิตใจมาบูรณาการในงานด้านสุขภาพมาตั้งแต่ปีพศ ๒๕๔๘ ซึ่งในตอนนั้นมีชื่อเรียกโดยทั่วๆไปว่า” Humanized Health careเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพของบ้านเรามากมายในปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดนี้มากกว่า๒๐๐ แห่ง และมีเรื่องราวหลากหลาย มาแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำในทุกๆปีจาก Humanized health care ได้ปรับมาเป็น SHA หรือ  Spiritual in Health care& Appreciate.ทั้งสองคำนี้ให้ความหมายใกล้เคียงกันคือการให้บริการที่มีระบบงานที่เอื้อเฟื้อและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"

     มาลองดูครับ รพ.นี้ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์) ชง SHA กัน นำ SHA มาเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย SHA เป็นคำย่อของแนวคิด เครื่องมือสำคัญตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่บูรณาการ

  • S หมายถึง sustainable & spirituality เน้นความยั่งยืนผ่านมิติการพัฒนาทางจิตวิญ­ญาณและจิตตปัญญา บนพื้นฐานของมาตรฐานและความปลอดภัย Safety และ Standard
  • H หมายถึง Humanized healthcare & health promotion เป็นการพัฒนาทั้งบริการสุขภาพและการสร้างเ­สริมสุขภาพควบคู่กัน
  • A หมายถึง appreciation , aesthetic & accreditation ใช้กระบวนการชื่นชม การสื่อสารเชิงบวก ความสุนทรียะ ประณีตละเอียดอ่อน และกระบวนการ accreditation ควบคู่กัน ชื่นชมผ่านเรื่องเล่าตลาด SHA เปิดประมูล
    
เรากำลังบอกว่าอะไรบ้างที่กำลังทำให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้า SHA พร้อมทั้งคนชง SHA เปลี่ยนแปลง เราเห็นกระบวนการทำงานดังกล่าวในการออกแบบการทำงานกระบวนการพร้อมทั้งวิธีการ จากการประชุมSHA CUP วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556 เราพบว่า


1)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเอง

1.1 Skill ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด

-  ฟังมากขึ้น พูดน้อยลง  รับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยที่แท้จริง

-  เข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น เปิดใจตนเอง

-  ประสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดี

-  มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองและผู้อื่น 

-  คิดบวก (Positive Thinking) รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ

-  ทำงานเป็นทีม ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

-  เปิดใจ เปิดมุมมอง รับฟังความคิดเห็น เกิดการเสริมพลัง Empowerment 

-  เรียนรู้สิ่งใหม่ รู้จักการจับประเด็นอย่างละเอียดอ่อนโยน รู้จักสังเกต

1.2 คุณค่า มีทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร

-  ภาคภูมิใจในการทำงาน ภูมิใจที่คนไข้เข้ามาหาและต้องการเรา

-  เห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น รู้ว่าคนไข้ต้องการอะไร ตัวเองต้องการอะไร

-  เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน และทุ่มเทเพื่อผู้ป่วย

-  เปลี่ยนข้อผิดพลาดเป็นบทเรียน

-  มีพฤติกรรมเชิงบวก

-  เกิดกำลังใจการทำงาน ได้รับ Feedback ที่ดี มีพลังในตนเอง

-  เชื่อมั่นว่า “ทำได้” และให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำ

1.3 วิธีการทำงาน

-  มีความยืดหยุ่น ปรับระบบบริการและวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทและข้อจำกัดที่มี

-  พยายามเรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากชุมชน และผู้ป่วย ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

-  ปรับบุคลิกภาพให้ยิ้มแย้มแจ่มใส Service Mind

-  มองภาพรวม ไม่ติดกับกรอบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วและเหมาะสม

-  มีการวางแผน ทำงานเป็นทีม โดยเชื่อมประสานระหว่างเครือข่ายอย่างใกล้ชิด

-  ใช้บริบทและความต้องการของผู้ป่วยและคนทำงานมาออกแบบระบบงาน

-  ออกแบบระบบงานให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ มีความละเอียดอ่อน

-  สร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่าง รพ. กับ รพ.สต. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 2)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน SHA CUP

2.1 นโยบาย 

-  ใช้รูปแบบ Model Happy 8

-  Seamless การทำงานในระดับต่างๆ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น

-  ทำงานเชิงรุกสู่ชุมชน จากทุกข์ยากสู่การเข้าถึง ใช้ยุทธศาสตร์ 7 ประการ

-  บูรณาการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน

-  ผู้บริหาร/ผู้นำเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน

-  มีการทำงานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารกับชุมชน

2.2 โครงสร้าง

-  ทำงานเชื่อมระหว่าง สสอ. รพสต. รพ. โดยใช้ Case Management ทบทวนระบบเดิม 

-  สร้าง Healing Environment

-  มีความยืดหยุ่นและผสมผสาน

2.3 ระบบงาน

  - ทบทวนระบบงานเดิม เชื่อมการทำงานระหว่าง รพ. และ รพสต. เช่น CUP ยางตลาด ได้นำความเสี่ยงและปัญหาจากการทำงาน รวมทั้งเสียงสะท้อนความต้องการของผู้ป่วยมาปรับระบบบริการให้มีความยืดหยุ่น อาศัยสัมพันธภาพควบคู่กับ CPG

2.4 งานประจำ

-  มีแผนที่ชัดเจนสู่การทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ทำงานร่วมกับ รพสต. และ อสม.

-  สร้างสัมพันธภาพ ลดความเป็นตัวตน รู้จักฟังมากขึ้น

-  ลดขั้นตอนการทำงาน การประสานงาน ทำให้มีความเหมาะสมและรวดเร็วลองมาดูคน ชง SHA

     งานวันที่ 5-6 มิ.ย 56 ที่ผ่านมารวบรวคนชง SHA ทั้ง 4 CUP มารวมกัน ณ ที่นี่เราได้พบทั้งคนชง SHA รายเก่ารายใหม่ มาเปิดตลาดกัน "ตลาดนัดความดี" ทุกคนเอามาเล่าและแบ่งปันเสริมพลังการทำงานร่วมในพื้นที่ นี่แหละครับบรรยากาศแลกเปลี่ยน ยอด SHA บานเยอะไปหมด คนชง SHA อยากเราเด็ดมาเก็บไว้แทบไม่ทันเลยครับ ลองดูยอด SHA ใหญ่ๆแต่ละที่กันครับ

แม่ค้า SHA พี่ตุ้ม หนองวัวซอ: จากที่เคยคิดจะทำงานจิตเวชของตนเองให้สมบูรณ์ เมื่อมาร่วมกับ SHA เส้นใยบางๆ ของความคิดที่ว่าจะทำอะไรต้องให้ดีทีสุดนั้นก็เปลี่ยนไป เงื่อนไขถูกขจัดออกไป ได้แนวคิดที่จะเริ่มที่ตัวเองก่อน สามารถให้บริการที่ไหนก็ได้ ทำงานกับใครก็ได้ จากที่มองผู้ร่วมงานและผู้รับบริการด้วยมุมลบ ก็เปลี่ยนไปจากการที่รู้สึกว่ามีคนอื่น (คนไข้และเพื่อนร่วมงาน) เห็นคุณค่าในตัวเรา


คนปลูกชา พี่จงใจ (อ้อย) ยางตลาด: เดิมเป็นคนที่มาตรฐานสูง เป็นคน รพ.แล้วออกไปอยู่ รพ.สต. อยากให้คนไข้ที่ รพ.สต.ได้รับบริการเหมือน รพ. น้อง รพ.สต.บอกว่า “ยายๆ หยุดหน่อย เจ้าจะทำให้คนอื่นทำงานไม่ได้ เจ้านี่มาตรฐานสูง” เวลาไปเล่าให้คนอื่นฟัง เขาจะบอกว่ามันยากเกินไป เราก็จะไม่อยากคุยกับคนนั้น พอมาเรียนรู้ SHA เราจะมองเขาในแง่บวกมากขึ้น ฟังคนอื่นมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น


แม่ค้า SHA พิมพ์นภา (น้อย) เสาไห้: SHA ทำให้เราเปิดมุมมองในการทำงานร่วมกับคนอื่น เรามีหน้าที่ต้องไปชวนคนอื่นทำงานให้เกิดความยั่งยืน เราต้องออกทำงานเชิงรุก เราจะไปชวนคนในชุมชนทำงานได้อย่างไร ต้องไปประสานกับผู้คนที่เราอาจจะไม่รู้จักดีพอ ไม่ว่าเขาจะมาแบบไหน จะโวยวายอย่างไร เราจะรับได้ว่าคนมีความแตกต่างกัน เกือบปีที่ผ่านมา เราพยายามทำให้การทำงานระหว่าง รพ. สอ. รพ.สต. เป็นเนื้อเดียวกัน เอามาตรฐานบางอย่างลงไปใน รพ.สต.ให้ได้


นาย ท่าวังผา: ตัวเองเป็นคนชอบสร้างกรอบ ต้องทำ 1, 2, 3, 4, 5 หลังจากเราเรียนรู้เรื่อง SHA แล้วเอามาประยุกต์ใช้กับงานของตัวเอง ก็มามองว่าทำไมคนที่ทำงานกับเราไม่ทำอย่างที่เราบอก พอหลังจากนั้นเรามีการพูดคุยกันมากขึ้น แม้จะมีความคิดต่างกัน แต่สุดท้ายก็จุดหมายเดียวกัน เส้นทางอาจจะเป็นคนละทาง เรามีประสบการณ์มากกว่า แต่น้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากกว่าเรา เราคิดอะไรผู้บริหารก็มักจะเห็นด้วย จัดแยกคลินิกขึ้น สุดท้ายคนไข้ก็ล้น รพ. เราต้องกลับไปถามคนไข้ว่าเขาต้องการอะไร เขาบอกว่าเขาต้องการมารับยาที่ รพ.สต. แสดงว่าสิบกว่าปีที่เดินมานั้นเราไม่ได้ฟังเสียงเขาเลย


นพ.ดิเรก สุดแดน ผอ.รพ.ท่าวังผา: รพ.ของเราเป็น รพ.แห่งความสุข ถ้าครอบครัวของเรามีความสุข เราจะเผื่อแผ่ให้คนอื่นโดยอัตโนมัติ SHA เป็นการ empower พอเราเปิดใจ สุดท้ายคือตัวเราเอง SHA ทำให้เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ในอนาคตข้างหน้า สูงสุดคืนสู่สามัญ ต้องมาที่คน SHA เป็นการสร้าง mindset ที่จะวางระบบของตัวเองไปเรื่อย


หมอโตโต้ หนองวัวซอ: ผมเป็นคนที่ไม่มีระบบ อยู่ฝั่ง chaos จะพยายามเอาเรื่องราวที่ไม่เป็นระบบมาผูกให้เป็นระบบ ในซีกของมิติจิตใจเป็นซีกที่ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถเอาเรื่องความรัก ความเห็นอกเห็นใจ มาทำให้เป็นระบบได้ ผมชอบคิดว่าผมจะจัดการมุมมองอย่างไรในโลกนี้ให้มันดีได้ทั้งหมด ทุกอย่างในโลกเราสามารถที่จะจัดการมุมมองได้ เรื่องที่มันแย่ที่สุดก็ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดได้ ผมชอบไปแสวงหาประสบการณ์


ยา SHA คือยาใจ     SHA CUP มารับฟังเรื่องราวที่น่าชื่นใจและเป็นความหวังสำหรับระบบสุขภาพไทย จากเสียงคนทำงานในพื้นที่ เพราะเปลี่ยนฐานคิดของตนเอง ทำให้เกิดความยืดหยุ่น สร้างคุณค่าในงานให้ผู้อื่นเห็น และทำให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตาม ....สวัสดีครับตลาด SHA ในวันนี้ฝนกำลังพรำ

หมายเลขบันทึก: 538185เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2013 15:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2013 16:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

-สวัสดีครับ..

-มารับ SHA ครับ .....

-ขอบคุณบันทึกนี้ครับ..
ตามคุณเพชรมารับ SHA  ด้วยคนจ้ะ น้องลูกหมู

พี่เพชรน้ำหนึ่งครับ สักถ้วยหอมๆนะครับ SHA สบายดีนะครับพี่... นั่นแตงไทยไหมครับ ลูกหมูชอบมากมายแตงไทยน้ำกระทิ

  ยินดียิ่งครับพี่มะเดือ ว่าก็ว่าชง SHA ไปฟังครเล่าไปนี่ก็สนุกดีครับผม...


มาช่วยยืนยันและช่วยกันชงชาค่ะ

   ขอบคุณครับพี่ SHA นี้รสชาดดีและได้บุญครับพี่..สวัสดีค่ะคุณลูกหมู ขอบคุณสำหรับเรื่องราวของSHAที่ดีมากนะคะ

ขอบคุณครับ อาจารย์ ดร.พจนาครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับอาจารย์

ขอรับด้วยคนค่ะ ขอสัก 2 แก้วนะคะ

SHA น่าสนใจมากๆครับ ขอบคุณมากครับผม

  พี่ tuknarak เอาไปเลยครับ 2 แก้วครับ


  พี่ ดร.ป๊อบขอบคุณมากนะครับ...ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน


เป็น ชา ที่น่าชิมและน่าชมค่ะ 

   ขอบคุณครับสักแก้วไหมครับ..


ขอบคุณ ความรู้ที่คุณลูกหมูแบ่งปันนะคะ "...SHA (Spiritual in Health Care & Appreciate) : การให้บริการที่มีระบบงานที่เอื้อเฟื้อและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์..."
SHA นี้ดีจังเลยนะคะ ถ้าคนไข้ได้รับ SHA จากผู้ให้บริการสาธารณสุข จะต้องมีความสุขใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ

         SHA..... ใส่ไข่ ....  สุขใจ .... เมื่อได้ไปเล่า .... สงบ เย็นใจ...  นะคะ .....


        


         

  พี่ไอดินครับ ทางทีม SHA สรพ.กำลังดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณพี่มากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชม

  ว่าไหมครับพี่หมอเปิ้ลแบบนี้ต้องมาชงชากันมากๆครับ..

ค่อยๆจิบชามาทีละบันทึก!

ฮึ่ย...ประสาทสมองตื่นเลยอะ

นานๆ สมองและจิตใจจะเปิดรับข้อความที่...ยาวๆได้ค่ะ :)

ถ้วยนี้ แค่กรุ่นไอผ่าน ยังชื่นใจเลยนิ แม้สายตา ไม่ค่อยเอื้อนัก

ค่อยๆละเลียดจิบชา อย่างมีความสุข ในสาระค่ะ

ได้คำตอบหละ...มิน่าๆ ทำไม แต่ละประโยคที่ไปแสดงความเห็น

จึงรับรู้สึกถึงพลังภายใน ที่สมดุล จากสมอง หัวใจ จิตวิญญานอย่างน่าประหลาด

ขอบคุณมากมายเลยนะคะ ที่ไปนำทางมา

นำชา เข้มๆของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มาเสิร์ฟนะคะ

นำมาจากอนุทินคุณหมอทิมดาบค่ะ สาธุ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท