จุดประกายความคิด ให้ชีวิตได้เรียนรู้ ใช้ธรรมชาติเป็นครู เรียนรุ้ด้วยการปฏิบัติจริง โรงเรียนแห่งความสุข เรียนรู้ธรรมชาติของป่าชายเลนชุมชน ศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เกิดจากการดูแลของนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นจึงเป็นทรัพย

ใช้ธรรมชาติเป้นครู เรียนรู้จากชุมชน ฝึกฝนปฏิบัติจริง


ความเห็น (0)