ประพิมพ์ วรรณสม
โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผลการศึกษา
พบว่าในอดีต ชุมชนมีการดื่มสุราเฉพาะงานประเพณี เด็กและผู้หญิงไม่ดื่ม แต่ปัจจุบันดื่มสุรามากขึ้น โดยยอมรับเป็นปกติในวิถีชีวิตทุกกลุ่มอายุทั้งเพศชายและหญิง นิยมดื่มสุราเป็นยาแก้ปวดเมื่อย เป็นตัวเชื่อมกิจกรรมทางสังคมทุกประเภท  ในเด็กเริ่มดื่มสุราอายุ 11-12 ปี ผู้หญิงและผู้ชายดื่มมากขึ้น การเข้าถึงสุราทำได้ง่ายเพราะราคาถูก แหล่งผลิตมีมาก เป็นสินค้าในชุมชน

- ปัจจัยและสาเหตุของการดื่มสุราของคนในชุมชน คือ รายได้แหล่งเงินทุน ชุมชนสามารถผลิตและจำหน่ายได้เอง การซึมซับพฤติกรรมของบิดามารดา การยอมรับในกลุ่มเพื่อนและสังคม ชุมชนรับรู้ว่านโยบายสุราเสรีมีส่วนทำให้การบริโภคสุราเพิ่มขึ้นเนื่องจาก กลไกการตลาด  สุราจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีคุณค่าในชีวิตประจำวันและเป็นวิถี ชุมชนที่ฝังรากลึกในสังคมอย่างสมบูรณ์ ชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการดื่มสุรา แต่ตระหนักถึงปัญหาค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นที่จะต้องนำปัญหาโทษและพิษภัยของสุราเสนอต่อชุมชน และรัฐบาล เพื่อให้มองเห็นโทษจากการดื่มสุรา และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการลดและเลิกการดื่มสุราในที่สุด

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548