จากโครงการ KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1ที่ผ่านมา  ท่านคณบดีคณะสหเวชฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนงานในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่คณะวิชาแห่งการวิจัย  โดยในยุทธศาสตร์ที่1คือการยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  ซึ่งคณะสหเวชฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าวอันจะเป็นพื้นฐานของการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทางคณะจึงได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในปี 2549 ท่านคณบดีได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะ ให้มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพทั้งนี้ก็เพื่อให้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย   และกำหนดวิสัยทัศน์  "คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย" ทำให้บุคลากรภายในคณะเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวิจัยมากขึ้น  และในปี 2550 นี้ ท่านคณบดีได้มอบหมายให้ดิฉันจัดทำประกาศต่าง ๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ขึ้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ทั้งนี้ต้องสะดวกแก่ผู้วิจัยและสามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยของคณะ จะเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีท่านคณบดีเป็นประธานกรรมการ   ทั้งนี้เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยของคณะให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่งมากขึ้น