แนวคิด GoToKnow กับ...คำสอนของพระพุทธเจ้า?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ท่านทั้งหลาย.... “จงยังกิจทั้งปวง ..... อันเป็นประโยชน์ของตน ... และประโยชน์ของผู้อื่นให้ ..... บริบูรณ์ .... ด้วยความไม่ประมาทเถิด"


 .....เป็นที่ทราบของชาวพุทธว่า .... วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ...ซึ่งปีนี้ ....วันวิสาขบูชา 2556 ตรงกับ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 …..มี ... หตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่


1.  วันวิสาขบูชา เป็นวันที่.....  พระพุทธเจ้าทรง .... ประสูติ


          


2.  วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ .... พระพุทธเจ้าทรง.... ตรัสรู้

 .... อนุตตรสัมโพธิญาณ  ทรงบรรลุ  "อาสวักขญาณ"  คือ  รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 ซึ่ง เป็นความจริง...อันประเสริฐ 4 ประการ


ทุกข์  =  ความจริงว่า ด้วยทุกข์  ....คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น ... คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจ มีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือ ว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ....เราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่องและ ...หน้าที่ต้องทำในทุกข์  คือ  การกำหนดรู้ในทุกข์ หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นะคะ


สมุทัย   คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์…. ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่าง มิใช่เกิดขึ้นลอย ๆ ดังพุทธดำรัสว่า  ..“เมื่อสิ่งนี้มี  .... สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิดตัวอย่างเช่น เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการ อาจเป็น เพราะมีความโลภจนเกินไป ซึ่งสาเหตุของความทุกข์นั้น คือ .... “ความอยากที่เกินพอดี


 นิโรธ  คือ ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์  .... ความทุกข์นั้นเมื่อเกิดได้ก็ดับได้ .... เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุ  .... ถ้าดับสาเหตุนั้นเสีย ...ความทุกข์นั้นก็ย่อมดับไปด้วย .... ดังพุทธดำรัสว่า  “เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนั้นก็ไม่มี ... เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นก็ดับ” .....ความทุกข์หรือปัญหาของคนเรานั้น เมื่อเกิดแล้วก็จะไม่คงอยู่อย่างนั้นเป็น....นิจนิรันดร์ แต่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะแก้ไขได้ .... ไม่ช้าก็เร็ว ไม่มากก็น้อย และอยู่ที่ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขหรือไม่

 มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  หรือ หมดปัญหาต่างๆ โดยสิ้นเชิง


   3.  วันวิสาขบูชา .... เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง... เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน  . ...ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป .... เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืน .....พระพุทธองค์ก็ทรง .....ประทานปัจฉิมโอวาท ...ว่า…..     "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่า .... สังขารทั้งหลาย.... ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ..... ท่านทั้งหลาย ....  “จงยังกิจทั้งปวง ..... อันเป็นประโยชน์ของตน ... และประโยชน์ของผู้อื่นให้ ..... บริบูรณ์ .... ด้วยความไม่ประมาทเถิด"


                 


      ผู้เขียน ได้อ่านประวัติ ของ ...... วันวิสาขบูชา ….แล้วได้ทบทวน ...  แนวคิด ของ GoToKnow  ….. ผู้เขียนคิดว่า ..... หลักการ (Principles)  .. แนวคิด (Concept) ....ความต้องการ (Needs)  ... รวมถึง ปรัชญา (Philosophy)   .... เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  .... อย่าง พอดี พอเหมาะ  นะคะ  นั้นคือ  ...        “จงยังกิจทั้งปวง .. ... อันเป็นประโยชน์ของตน.... และ...ประโยชน์ของผู้อื่น....  ให้บริบูรณ์...ด้วย...ความไม่ประมาทเถิด"


               
                 

      

    

                      


                            ขอบคุณที่ให้เกียรติอ่านบทความนะคะ บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (11)

แวะมาชื่นชมพี่นะครับ

..

งามไร้ที่ติ..ด้วยความคิดที่แยบคาย

พี่ ดร.เปิ้ลครับ มีความหมายและมีพลังมากๆครับ.. ขอบคุณครับ

พี่หมอเปิ้ลค่ะ รูปจาก kapook นำมาใส่ไม่แสดงผลนะคะ เหมือนเป็นการทำ hot link นะคะ

เห็นด้วยคุ่ะ "พอดี  พอเหมาะ" จริง ๆ ค่ะ คุณหมอ

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อจ.ดร. จันทวรรณ มากๆ ค่ะ ..... พี่เปิ้น แก้ไขแล้วนะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

sr
IP: xxx.212.132.105
เขียนเมื่อ 

In one (Visak) day, we are reminded of birth, peak and death or the whole life of the Buddha and ourselves. Whatever we are born, whatever we become, we all die. Keep this in mind and do what best for the rest of our life.

Thank you.

เขียนเมื่อ 

P'Ple เชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สู๊ดยอดค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งนะจ๊ะพี่หมอเปิ้น  ชื่นชมจ้ะ

เขียนเมื่อ 

มารับธรรมะค่ะ

เขียนเมื่อ 

จงยังกิจทั้งปวง ..... อันเป็นประโยชน์ของตน.... และ...ประโยชน์ของผู้อื่น.... ให้บริบูรณ์...ด้วย...ความไม่ประมาทเถิด"

 

                                         นำไปใช้เตือนใจตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ

                                             ขอบคุณครับ

วันวิสาขะบูชา..ผมก็ไปทำบุญที่วัด...ขอบคุณในสาระดีๆนะครับ