ย้อนรอยมนุษย์สังคม ม. ทักษิณ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยามเช้าถึงเที่ยงวันของเมื่อวาน ( 11  พ.ค. 56 ) ผู้เขียนทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษย์ ฯ


ได้ย้อนรอยทางมาของหน่วยงานนี้ว่า...ในปี พ.ศ. 2511  ก่อตั้งคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์  สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา  สงขลา


ปี  พ.ศ. 2512  คณะนี้รับนิสิตหลักสูตร  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปี  พ.ศ. 2513  รับนิสิตหลักสูตร  กศ.บ. ภาษาไทย  รุ่นที่ 1

ปี  พ.ศ. 2516  รับนิสิตหลักสูตร  กศ.บ. สังคมศึกษา  รุ่นที่ 1

ปี  พ.ศ. 2517  แยกคณะนี้เป็น 2  คือ คณะมนุษยศาสตร์ กับคณะสังคมศาสตร์ เปลี่ยนสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตสงขลา

ปี  พ.ศ. 2519  คณะสังคมศาสตร์  รับนิสิตหลักสูตร  กศ.บ. ประวัติศาสตร์  รุ่นที่ 1

ปี  พ.ศ. 2535  เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้

ปี  พ.ศ.  2535  เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และรวมหน่วยงานเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2548  แยกวิชาออกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์  และหลักสูตร  ป. โท  วิชานโยบายและการวางแผนสังคมไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


ปี  พ.ศ. 2551  คณะ ฯ รับหลักสูตร ป. เอก  วิชาวัฒนธรรมศึกษากับอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้ 1 คนคือผู้เขียน  เดิมผู้เขียนอยู่กับหลักสูตรนี้ปี พ.ศ. 2549  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  เกาะยอ  สงขลา ขณะนี้ผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ป. เอก  วิชาวัฒนธรรมศึกษา  และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป. โท  วิชาไทยคดีศึกษา

  สำหรับจำนวนบุคลากรภายในคณะ ฯ ( ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/56 )

บุคลากรสายวิชาการจำนวน  114  คน  สายสนับสนุน  25  คน

.......................................................................

ขอบคุณข้อมูล  จากเอกสารศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ครั้งที่ 1 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)