RQความสามารถของบุคคลในการปรับตัว

Todsapol
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       RQเป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  แบบประเมินRQเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความสามารถของบุคคล 3 ด้าน คือความมั่นคงทางอารมณ์ กำลังใจ และการจัดการกับปัญหาหากประเมินแล้วพบว่ามีองค์ประกอบในด้านใดต่ำกว่าเกณฑ์ ท่านสามารถพัฒนาตนในด้านนั้นๆให้มากขึ้นได้  ข้อคำถามมีจำนวน 20 ข้อสอบถามถึงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมท่านในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเอง

  อายุ  

  เพศ

  ระดับการศึกษา

  อาชีพ

  สถานภาพสมรส

ข้อคำถาม

ไม่จริง

จริงบางครั้ง

ค่อนข้างจริง

จริงมาก

ด้านความมั่นคงทางอารมณ์

1.

เรื่องไม่สบายใจเล็กน้อยทำให้ฉันว้าวุ่นใจนั่งไม่ติด

2.

ฉันไม่ใส่ใจคนที่หัวเราะเยาะฉัน

3.

เมื่อฉันทำผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือผลที่ตามมา

4.

ฉันเคยยอมทนลำบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

5.

เวลาทุกข์ใจมากๆ ฉันเจ็บป่วยไม่สบาย

6.

ฉันสอนและเตือนตัวเอง

7.

ความยากลำบากทำให้ฉันแกร่งขึ้น

8.

ฉันไม่จดจำเรื่องเลวร้ายในอดีต

9.

ถึงแม้ปัญหาจะหนักหนาเพียงใดชีวิตฉันก็ไม่เลวร้ายไปหมด

10.

เมื่อมีเรื่องหนักใจ ฉันมีคนปรับทุกข์ด้วย

ด้านกำลังใจ

11.

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ฉันมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้

12.

ฉันมีครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นกำลังใจ

13.

ฉันมีแผนการที่จะทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า

14.

เมื่อมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ

15.

เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

ด้านการจัดการกับปัญหา

16.

ฉันอยากหนีไปให้พ้น หากมีปัญหาหนักหนาต้องรับผิดชอบ

17.

การแก้ไขปัญหาทำให้ฉันมีประสบการณ์มากขึ้น

18.

ในการพูดคุย ฉันหาเหตุผลที่ทุกคนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฉันได้

19.

ฉันเตรียมหาทางออกไว้ หากปัญหาร้ายแรงกว่าที่คิด

20.

ฉันชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากฉัน


 

องค์ประกอบของอาร์คิว (RQ)

ค่าคะแนน

ต่ำกว่า
เกณฑ์

ปกติ

สูงกว่า
เกณฑ์

ความมั่นคงทางอารมณ์ (ข้อ 1-10)

< 27

27 - 34

> 34

กำลังใจ (ข้อ 11 - 15)

< 14

14 - 19

> 19

การจัดการกับปัญหา (ข้อ 16 - 20)

< 13

13 - 18

> 18

รวมทุกด้าน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

< 55

55 - 69

> 69


  ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ หมายถึง การมีจิตใจที่ไม่อ่อนไหวง่าย อดทนต่อความกดดัน
  และมีวิธีจัดการกับอารมณ์ได้
  ด้านกำลังใจ  หมายถึง มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย
  ด้านการจัดการกับปัญหา หมายถึง การมีมุมมองทางบวกต่อปัญหา และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (ข้อ 1 - 10)  คุณได้  29  คะแนน  ผลการประเมินของคุณคือ เกณฑ์ปกติ
  ด้านกำลังใจ (ข้อ 11 - 15)  คุณได้  20  คะแนน  ผลการประเมินของคุณคือ  สูงกว่าเกณฑ์  ด้านการจัดการกับปัญหา (ข้อ 16 - 20)  คุณได้  19  คะแนน  ผลการประเมินของคุณคือ  สูงกว่าเกณฑ์
  คะแนนรวมทุกด้าน คุณได้ 68  คะแนน  ผลการประเมินของคุณคือ  เกณฑ์ปกติ

  [img width="12" height="12" src="file:///C:/DOCUME~1/cccccc/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" v:shapes="_x0000_i1118">  คิดว่าชีวิตมีขึ้น มีลง ไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องเผชิญปัญหานี้ คนที่ลำบากกว่าเรายังมี ให้ศาสนาเป็น
  ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 [img width="12" height="12" src="file:///C:/DOCUME~1/cccccc/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" v:shapes="_x0000_i1119">  พูดคุยกับคนที่รักและเป็นกำลังใจให้ มองเห็นสิ่งดีๆ ที่เหลืออยู่ คิดถึงความสำเร็จที่ผ่านมา
  หาคนช่วยเหลือหรือที่พึ่งที่ปรึกษา
 [img width="12" height="12" src="file:///C:/DOCUME~1/cccccc/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" v:shapes="_x0000_i1120"> ก้าวไปข้างหน้า
ปรับแนวทางการดำเนินชีวิต กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง มองหาโอกาสที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น


  อยู่คนเดียว จมกับความเครียดความทุกข์
  ระบายความทุกข์ด้วยการดื่มสุราใช้ยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าว
  หมดหวัง ท้อแท้ คิดว่าตัวเองหมดคุณค่า คิดว่าไม่มีทางแก้ไขอะไรได้
  กลัวลำบาก ไม่ทำอะไร รอคอยความช่วยเหลือ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boysความเห็น (0)