สำหรับการเยี่ยมชื่นชมหน่วยงานแบบไม่เป็นทางการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ นั้น คือ การไปเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันอังคารที่   ๑๒  กันยายน  ๒๕๔๙    และทางคุณมยุรี   แย้มศรี   หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    ได้จัดทำบันทึกรายงานการเยี่ยมชื่นชมดังกล่าวไว้ด้วย  โดยสามารถดูได้จากที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๒๗  ก.ย. ๔๙