เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550 ทุกหน่วยงานจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2550-2554 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบคำรับรองปฏิบัติราชการ ในแต่ละด้านดังนี้
1.  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
2.  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.  ด้านบริการวิชาการ
4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
7.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ

สริตา
5 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553