GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 & แผนปฏิบัติการประจำปี 2550

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 & แผนปฏิบัติการประจำปี 2550

เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550 ทุกหน่วยงานจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2550-2554 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบคำรับรองปฏิบัติราชการ ในแต่ละด้านดังนี้
1.  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
2.  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.  ด้านบริการวิชาการ
4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
7.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ

สริตา
5 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่1.2-50
หมายเลขบันทึก: 53409
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)