เนื่องจากวันที่ 5 ก.ย. 49 ที่ผ่านมา ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประชุมเรื่อง   การเขียน Blog ที่ห้องคอมพิวเตอร์ และผมก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งผมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม  และจะพัฒนาการเขียน Blog เพิ่มขึ้นอีก...